Enterprises

Để biết danh sách các phương thức của tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu thị tài nguyên

Tài nguyên dành cho Doanh nghiệp đại diện cho mối liên kết giữa nhà cung cấp dịch vụ quản lý thiết bị di động (EMM) với một tổ chức cụ thể. Bạn có thể tạo thực thể liên kết đó theo một trong hai cách bằng API này như sau:

 • Đối với khách hàng sử dụng miền do Google quản lý, quy trình này bao gồm việc sử dụng Enterprises.enrollEnterprises.setAccount (kết hợp với cấu phần phần mềm thu được từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và Bảng điều khiển API của Google) rồi gửi tới EMM thông qua một quy trình thủ công đơn giản.
 • Đối với những khách hàng sử dụng Tài khoản Google Play được quản lý, quy trình này bao gồm việc sử dụng Enterprises.generateSignupUrlEnterprises.completeSignup cùng với giao diện người dùng đăng ký Managed Google Play (cơ chế do Google cung cấp) để tạo liên kết mà không cần thực hiện các bước thủ công.
Là một EMM, bạn có thể hỗ trợ một hoặc cả hai phương pháp trong bảng điều khiển của EMM. Xem bài viết Tạo doanh nghiệp để biết thêm chi tiết.

{
 "kind": "androidenterprise#enterprise",
 "id": string,
 "primaryDomain": string,
 "name": string,
 "administrator": [
  {
   "email": string
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
administrator[] list Quản trị viên của doanh nghiệp. Tính năng này chỉ được hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tạo thông qua quy trình do EMM khởi tạo.

administrator[].email string Địa chỉ email của quản trị viên.
id string Mã nhận dạng duy nhất của doanh nghiệp.

kind string
name string Tên của doanh nghiệp, ví dụ: "Example, Inc".
primaryDomain string Miền chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như "example.com".

Phương thức

acknowledgeNotificationSet
Xác nhận các thông báo đã nhận được từ Enterprises.PullNotificationSet để ngăn các cuộc gọi tiếp theo trả về cùng một thông báo.
completeSignup
Hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách chỉ định Mã thông báo hoàn tất và Mã thông báo doanh nghiệp. Bạn không được gọi yêu cầu này nhiều lần cho một Mã thông báo doanh nghiệp nhất định.
createWebToken
Trả về một mã thông báo duy nhất để truy cập vào giao diện người dùng có thể nhúng. Để tạo giao diện người dùng web, hãy truyền mã thông báo đã tạo vào API javascript Managed Google Play. Mỗi mã thông báo chỉ có thể được dùng để bắt đầu một phiên giao diện người dùng. Hãy xem tài liệu về API JavaScript để biết thêm thông tin.
đăng ký
Đăng ký một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quản lý thiết bị di động doanh nghiệp (EMM).
generateSignupUrl
Tạo một URL đăng ký.
nhận
Truy xuất tên và miền của doanh nghiệp.
getServiceAccount
Trả về tài khoản dịch vụ và thông tin xác thực. Bạn có thể liên kết tài khoản dịch vụ với doanh nghiệp bằng cách gọi setAccount. Tài khoản dịch vụ là duy nhất của doanh nghiệp này và EMM và sẽ bị xoá nếu doanh nghiệp chưa được liên kết. Thông tin xác thực chứa dữ liệu khoá riêng tư và không được lưu trữ phía máy chủ.

Bạn chỉ có thể gọi phương thức này sau khi gọi Enterprises.Unsubscribe hoặc Enterprises.CompleteSignup, và trước Enterprises.SetAccount. Nếu không, phương thức này sẽ trả về một lỗi.

Các lệnh gọi tiếp theo sau lệnh gọi đầu tiên sẽ tạo một bộ thông tin đăng nhập mới, duy nhất và vô hiệu hoá thông tin đăng nhập đã tạo trước đó.

Sau khi liên kết tài khoản dịch vụ với doanh nghiệp, bạn có thể quản lý tài khoản này bằng cách sử dụng tài nguyên serviceAccountKeys.
getStoreLayout
Trả về bố cục cửa hàng cho doanh nghiệp. Nếu bạn chưa đặt bố cục cửa hàng, hãy trả về loại bố cục cửa hàng là "basic" và loại bố cục cửa hàng không có trang chủ.
list
Tìm kiếm doanh nghiệp theo tên miền. Tính năng này chỉ được hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tạo thông qua quy trình tạo do Google khởi tạo. Các doanh nghiệp được tạo thông qua quy trình do EMM khởi tạo là không cần tra cứu mã nhận dạng, vì EMM tìm hiểu mã doanh nghiệp trong lệnh gọi lại được chỉ định trong lệnh gọi Enterprises.generateSignupUrl.
pullNotificationSet
Lấy và trả về một nhóm thông báo cho các doanh nghiệp liên kết với tài khoản dịch vụ đã xác thực cho yêu cầu. Tập hợp thông báo có thể trống nếu không có thông báo nào đang chờ xử lý.
Bạn cần xác nhận tập hợp thông báo được trả về trong vòng 20 giây bằng cách gọi Enterprises.confirmNotificationSet, trừ khi bộ thông báo trống.
Những thông báo không được xác nhận trong vòng 20 giây sẽ được đưa lại một lần nữa vào phản hồi cho một yêu cầu PullNotificationSet khác và những thông báo chưa được xác nhận cuối cùng sẽ bị xoá theo chính sách hệ thống Google Cloud Platform Pub/Sub.
Bạn có thể thực hiện nhiều yêu cầu cùng lúc để truy xuất thông báo. Trong trường hợp đó, các thông báo đang chờ xử lý (nếu có) sẽ được chia cho từng phương thức gọi (nếu có thông báo nào đang chờ xử lý).
Nếu không có thông báo nào, thì hệ thống sẽ trả về một danh sách thông báo trống. Các yêu cầu tiếp theo có thể trả về thêm thông báo khi có sẵn.
sendTestPushNotification
Gửi thông báo kiểm thử để xác thực việc tích hợp EMM với dịch vụ Google Cloud Pub/Sub cho doanh nghiệp này.
setAccount
Thiết lập tài khoản sẽ được dùng để xác thực API với tư cách là doanh nghiệp.
setStoreLayout
Thiết lập bố cục cửa hàng cho doanh nghiệp. Theo mặc định, storeLayoutType được đặt thành "basic" và bố cục cửa hàng cơ bản sẽ được bật. Bố cục cơ bản chỉ chứa các ứng dụng được quản trị viên phê duyệt và đã được thêm vào nhóm sản phẩm có sẵn cho người dùng (bằng cách sử dụng lệnh gọi setAvailableProductSet). Các ứng dụng trên trang được sắp xếp theo giá trị mã sản phẩm. Nếu bạn tạo một bố cục cửa hàng tuỳ chỉnh (bằng cách đặt storeLayoutType = "custom" và đặt trang chủ), thì bố cục cửa hàng cơ bản sẽ bị tắt.
huỷ đăng ký
Hủy đăng ký cho một doanh nghiệp khỏi dịch vụ quản lý thiết bị di động doanh nghiệp (EMM).