Entitlements: update

Thêm hoặc cập nhật quyền cho ứng dụng đối với người dùng. Lưu ý: Mặt hàng này không được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
entitlementId string Mã của quyền (mã sản phẩm), ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã nhận dạng của người dùng.
Tham số truy vấn không bắt buộc
install boolean Đặt thành đúng để cài đặt cả sản phẩm trên tất cả các thiết bị của người dùng khi có thể. Việc không cài đặt trên một hoặc nhiều thiết bị sẽ không ngăn thao tác này trả về thành công, miễn là bạn đã chỉ định thành công quyền cho người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên về Quyền.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Quyền trong nội dung phản hồi.