Ngừng sử dụng

Trang này liệt kê mọi tính năng của Managed Google Play đang trong thời gian ngừng hoạt động. Trong đó có các tính năng và phương thức trong API EMM của Google Play và các tính năng trong Cửa hàng Managed Google Play.

Lý do ngừng sử dụng các tính năng

Sau đây là những lý do khiến bạn ngừng sử dụng một tính năng hoặc phương thức cũ:

  • Cải thiện chất lượng sản phẩm: Một số tính năng cũ phức tạp và dễ xảy ra lỗi, đồng thời nhà phát triển hiếm khi mắc sai lầm khi tích hợp với các tính năng này, từ đó dẫn đến lỗi mà khách hàng và người dùng cuối có thể nhìn thấy. Bằng cách di chuyển sang các giải pháp thay thế hiện đại, EMM sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm EMM.
  • Giảm hoạt động bảo trì sản phẩm: Cả EMM và Google có thể mất rất nhiều công sức để duy trì một số tính năng cũ, thường là do điều tra lỗi hoặc kiểm thử hồi quy rộng rãi trước mỗi bản phát hành mới. Việc di chuyển sang các tính năng thay thế hiện đại hoặc ngừng sử dụng các tính năng có mức sử dụng thấp cho phép cả EMM và Google dành nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng mới mà người dùng cần.
  • Cho phép phát triển trong tương lai: Một số tính năng cũ không tương thích với các tính năng mới mà Google muốn phát hành. Việc ngừng sử dụng sẽ mở khoá các tính năng mới này và tăng thêm giá trị cho người dùng.

Cách hoạt động của việc ngừng sử dụng

Thời gian ngừng sử dụng một tính năng hoặc phương thức bắt đầu từ ngày thông báo. Bạn vẫn có thể sử dụng tính năng hoặc phương thức này trong suốt thời gian ngừng sử dụng (thường là 12 tháng). Tuy nhiên, sau khi thời gian ngừng sử dụng đã trôi qua, tính năng hoặc phương thức dự kiến sẽ ngừng hoạt động và không còn hoạt động nữa.

Đối với hầu hết các trường hợp ngừng sử dụng, Google đề xuất phương pháp thay thế để cung cấp cùng một chức năng, thường là không có thay đổi nào hiển thị cho khách hàng và người dùng cuối. Nếu có, phương pháp thay thế sẽ được mô tả trong thông báo về việc ngừng sử dụng ở danh sách sau.

Thay vì chuyển sang các giải pháp thay thế được đề xuất trong API EMM của Google Play, bạn cũng có thể chuyển sang API Quản lý Android hiện đại, dễ tích hợp và duy trì hơn.

Nếu có câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi, bạn có thể liên hệ với Google thông qua Cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) Android.

Ngừng sử dụng đang hoạt động

Phần này liệt kê tất cả các tính năng và phương thức đang trong thời gian ngừng hoạt động.

Phê duyệt ứng dụng (ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, hệ thống sẽ ngừng phê duyệt ứng dụng trong Managed Google Play. Trong đó có:

Thay vì sử dụng tính năng phê duyệt ứng dụng để kiểm soát các ứng dụng hiện có, bạn có thể đặt Chính sách thiết bị cho từng thiết bị. Nếu muốn cho phép quản trị viên CNTT chọn trước danh sách ứng dụng cho toàn bộ doanh nghiệp, thì bạn có thể lưu trữ danh sách đó trong máy chủ EMM mà không cần chuyển danh sách đó đến Google bằng API Play EMM.

Nếu sử dụng thông báo EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) AppUpdateEvent, bạn có thể sử dụng chế độ cập nhật có mức độ ưu tiên cao (tài liệu sắp ra mắt) để tự động cập nhật ứng dụng trên thiết bị khi nhà phát triển phát hành phiên bản ứng dụng mới.

Để thêm ứng dụng vào bộ sưu tập trong iframe Managed Google Play, EMM sẽ gọi SELECT mode trong tham số URL của iframe.

Khả năng bị mất

Không có thông báo EMM nào thay thế cho AppRestrictionsSchemaChangeEventProductAvailabilityChangeEvent. Nếu bạn phơi bày một tính năng trong bảng điều khiển EMM dựa trên những thông báo này, bạn cần ngừng sử dụng tính năng này.

Các quyền và bộ sản phẩm hiện có (ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ không được dùng nữa kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Để kiểm soát các ứng dụng có sẵn mà người dùng có thể cài đặt từ Cửa hàng Managed Google Play, bạn có thể đặt Chính sách thiết bị.

Bạn có thể xác định hành vi của Cửa hàng Managed Google Play bằng cách đặt trường policy.productAvailabilityPolicy và chọn các ứng dụng hiện có bằng cách thêm các ứng dụng đó vào policy.productPolicy. Xem cách phân phối ứng dụng.

Installs API (Ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Để cài đặt ứng dụng trên thiết bị, bạn có thể đặt policy.productPolicy.autoInstallPolicy trong Chính sách thiết bị.

Để buộc cập nhật một ứng dụng, bạn có thể dùng chế độ có mức độ ưu tiên cao.

Nếu không thể cài đặt ứng dụng trên thiết bị, thì phương thức installs.update sẽ trả về lý do lỗi (productNotAvailableInCountry, productNotCompatibleWithDevice, v.v.).

Tuy nhiên, lý do lỗi này không hiển thị đối với các ứng dụng được cài đặt bằng policy. Để giải quyết thiếu sót này, Cửa hàng Managed Google Play sẽ sớm gửi phản hồi ứng dụng cho DPC của bạn kèm theo lý do không cài đặt được ứng dụng bằng policy.

Thay đổi này sẽ được triển khai chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

installs.delete sẽ không được dùng nữa và sẽ được giữ nguyên trạng. Bạn cũng có thể xoá ứng dụng khỏi các thiết bị cho DPC tuỳ chỉnh bằng PackageInstaller.uninstall().

Phương thức sản phẩm: getAppRestrictSchema và getPermissions (Ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Để nhận quyền của một ứng dụng, bạn có thể gọi phương thức products.get.

Phương thức products.get cũng sẽ sớm trả về giản đồ hạn chế ứng dụng của ứng dụng có cùng định dạng với products.getAppRestrictionsSchema trả về. Thay đổi này sẽ được triển khai chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Các phương thức định cấu hình được quản lý (ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Để đặt cấu hình được quản lý cho một ứng dụng và cho thiết bị, bạn có thể đặt policy.productPolicy.managedConfiguration trong Chính sách thiết bị.

Bố cục tuỳ chỉnh cho cửa hàng (ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Theo mặc định, trang chủ Cửa hàng Managed Google Play sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng được liệt kê trong Chính sách thiết bị.

Nếu quản trị viên CNTT muốn tuỳ chỉnh bố cục của trang chủ, họ có thể sắp xếp ứng dụng vào bộ sưu tập trong iframe Managed Google Play.

Khả năng bị mất

Bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các bộ sưu tập cửa hàng theo phương thức lập trình bằng API nữa. Do đó, nếu đã tạo giao diện người dùng tuỳ chỉnh để quản lý các bộ sưu tập cửa hàng, bạn sẽ cần ngừng sử dụng giao diện này và thay bằng iframe Google Play được quản lý.

Dịch vụ mã khoá tài khoản dịch vụ (ngày 1 tháng 9 năm 2021)

Các phương thức sau đây của API EMM của Google Play sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Nếu đang sử dụng kính lúp được tạo theo phương thức lập trình, bạn nên chuyển sang sử dụng một tài khoản dịch vụ được định cấu hình bằng Cloud IAM để gọi API Play EMM. Trong Cloud IAM, bạn có thể tạo và xoá khoá cho khoá tài khoản dịch vụ.

Tạm thời, bạn có thể chọn tiếp tục sử dụng kính lúp được tạo theo phương thức lập trình, nhưng bạn sẽ không thể xoay các khoá của ESP này được nữa.

Trường kênh khép kín (ngày 1/9/2021)

Trường policy.productPolicy[].tracks[] trong yêu cầu của phương thức devices.update sẽ không được dùng nữa kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.

Bạn có thể truy xuất danh sách kênh mà doanh nghiệp cung cấp cho một ứng dụng cụ thể bằng cách sử dụng products.get. Sau đó, bạn có thể phân phối kênh cho một thiết bị bằng cách đặt policy.productPolicy[].trackIds[] trong Chính sách thiết bị. Tìm hiểu cách phân phối kênh khép kín cho người dùng.