Installs: update

Yêu cầu cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng cho một thiết bị. Nếu ứng dụng đã được cài đặt, ứng dụng sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhất nếu cần.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã Android của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
installId string Mã của sản phẩm được biểu thị bằng lượt cài đặt, ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên Lượt cài đặt.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên lượt cài đặt trong nội dung phản hồi.