Users: getAvailableProductSet

Truy xuất tập hợp sản phẩm mà người dùng có quyền truy cập.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/availableProductSet

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
userId string Mã của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "androidenterprise#productSet",
 "productId": [
  string
 ],
 "productSetBehavior": string,
 "productVisibility": [
  {
   "productId": string,
   "tracks": [
    string
   ],
   "trackIds": [
    string
   ]
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
productId[] list Danh sách mã sản phẩm tạo nên một bộ sản phẩm.
productSetBehavior string Diễn giải của tập hợp sản phẩm này. Không được gửi giá trị "không xác định" và sẽ bỏ qua nếu nhận được. "danh sách trắng" có nghĩa là người dùng có quyền truy cập vào nhóm sản phẩm. "includeAll" có nghĩa là tất cả sản phẩm đều có thể truy cập được, bao gồm cả sản phẩm được phê duyệt, sản phẩm bị thu hồi quyết định phê duyệt và sản phẩm chưa từng được phê duyệt. "allApproved" có nghĩa là người dùng có quyền truy cập vào tất cả sản phẩm được phê duyệt cho doanh nghiệp. Nếu giá trị là "allApproved" hoặc "includeAll", trường productId sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn không cung cấp giá trị nào, thì giá trị đó sẽ được hiểu là "danh sách trắng" để đảm bảo khả năng tương thích ngược. Ngoài ra, "allApproved" hoặc "includeAll" không cho phép tự động hiển thị phiên bản "alpha" hoặc "beta" cho ứng dụng Android. Hãy sử dụng ProductVisibility để bật phiên bản "alpha" hoặc "beta" cho mỗi người dùng.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "allApproved"
 • "includeAll"
 • "whitelist"
productVisibility[] list Danh sách bổ sung các ID sản phẩm tạo nên bộ sản phẩm. Không giống như mảng productID, trong danh sách này, bạn có thể chỉ định các kênh (alpha, beta, phát hành chính thức) của sản phẩm sẽ hiển thị cho người dùng. Hãy xem mục Product visibility và các trường tương ứng để biết thêm thông tin. Bạn không được phép chỉ định cùng một mã sản phẩm cả tại đây và trong mảng productId, vì sẽ gây ra lỗi.
productVisibility[].productId string Mã sản phẩm hiển thị với người dùng. Bắt buộc đối với từng mặt hàng trong danh sách productVisibility.
productVisibility[].tracks[] list Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng trackIds.
productVisibility[].trackIds[] list Cấp cho người dùng khả năng hiển thị(các) kênh sản phẩm được chỉ định, do trackIds xác định.
kind string