Products: getAppRestrictionsSchema

Truy xuất giản đồ xác định các thuộc tính có thể định cấu hình cho sản phẩm này. Tất cả sản phẩm đều có một giản đồ, nhưng giản đồ này có thể trống nếu bạn chưa xác định cấu hình được quản lý nào. Bạn có thể sử dụng giản đồ này để điền vào giao diện người dùng cho phép quản trị viên định cấu hình sản phẩm. Để áp dụng cấu hình được quản lý dựa trên giản đồ thu được bằng API này, hãy xem phần Cấu hình được quản lý thông qua Play.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/appRestrictionsSchema

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
productId string Mã sản phẩm.
Tham số truy vấn không bắt buộc
language string Thẻ BCP47 cho ngôn ngữ ưu tiên của người dùng (ví dụ: "vi-VN", "de").

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": string,
 "restrictions": [
  {
   "key": string,
   "title": string,
   "restrictionType": string,
   "description": string,
   "entry": [
    string
   ],
   "entryValue": [
    string
   ],
   "defaultValue": {
    "type": string,
    "valueBool": boolean,
    "valueString": string,
    "valueInteger": integer,
    "valueMultiselect": [
     string
    ]
   },
   "nestedRestriction": [
    (AppRestrictionsSchemaRestriction)
   ]
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
restrictions[] list Tập hợp các hạn chế tạo nên giản đồ này.
restrictions[].key string Khoá duy nhất mà sản phẩm sử dụng để xác định quy định hạn chế đó, ví dụ: "com.google.android.gm.fieldname".
restrictions[].title string Tên của quy định hạn chế.
restrictions[].restrictionType string Loại hạn chế.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
restrictions[].description string Nội dung mô tả đầy đủ hơn về quy định hạn chế, cung cấp thêm thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng.
restrictions[].entry[] list Đối với các hạn chế của choice hoặc multiselect, danh sách tên có thể đọc được của các mục có thể đọc được.
restrictions[].entryValue[] list Đối với các hạn chế của choice hoặc multiselect, danh sách các giá trị mà máy có thể đọc được. Bạn nên sử dụng các giá trị này trong cấu hình, dưới dạng một giá trị string cho quy định hạn chế choice hoặc trong stringArray cho quy định hạn chế multiselect.
restrictions[].defaultValue nested object Giá trị mặc định của mức hạn chế. Các quy định hạn chế của bundlebundleArray không bao giờ có giá trị mặc định.
restrictions[].defaultValue.type string Loại giá trị bạn đang cung cấp.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
restrictions[].defaultValue.valueBool boolean Giá trị boolean - giá trị này sẽ chỉ hiển thị nếu loại là giá trị boolean.
restrictions[].defaultValue.valueString string Giá trị chuỗi – sẽ hiển thị cho các kiểu chuỗi, lựa chọn và bị ẩn.
restrictions[].defaultValue.valueInteger integer Giá trị số nguyên – chỉ được hiển thị nếu loại là số nguyên.
restrictions[].defaultValue.valueMultiselect[] list Danh sách các giá trị chuỗi – chỉ hiển thị nếu loại là nhiều lựa chọn.
restrictions[].nestedRestriction[] list Danh sách các hạn chế lồng nhau cho bundle hoặc bundleArray. Hạn chế bundle luôn được lồng trong hạn chế bundleArray và hạn chế bundleArray tối đa là hai cấp.
kind string Đã ngừng hoạt động.