Managedconfigurationsfordevice: update

Thêm hoặc cập nhật cấu hình được quản lý trên mỗi thiết bị cho một ứng dụng đối với thiết bị được chỉ định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã Android của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
managedConfigurationForDeviceId string Mã của cấu hình được quản lý (mã sản phẩm), ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Managedconfiguresfordevice resource (Quản lý cấu hình cho thiết bị).

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên được quản lý cho cấu hình thiết bị trong nội dung phản hồi.