Products: approve

Phê duyệt sản phẩm được chỉ định và các quyền liên quan cho ứng dụng, nếu có. Số lượng sản phẩm tối đa mà bạn có thể phê duyệt cho mỗi khách hàng doanh nghiệp là 1.000 sản phẩm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng Managed Google Play để thiết kế và tạo bố cục cửa hàng nhằm hiển thị các sản phẩm được phê duyệt cho người dùng, hãy xem phần Store Layout Design (Thiết kế bố cục cửa hàng).

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/approve

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
productId string Mã nhận dạng của sản phẩm.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp dữ liệu theo cấu trúc sau:

{
  "approvalUrlInfo": {
    "kind": "androidenterprise#approvalUrlInfo",
    "approvalUrl": string
  },
  "approvedPermissions": string
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
approvalUrlInfo nested object URL phê duyệt mà người dùng nhìn thấy. Chỉ các quyền hiển thị cho người dùng có URL đó mới được chấp nhận, đây có thể không phải là toàn bộ bộ quyền của sản phẩm. Ví dụ: URL chỉ được hiển thị các quyền mới của một bản cập nhật sau khi sản phẩm được phê duyệt hoặc không bao gồm các quyền mới nếu sản phẩm được cập nhật từ khi URL được tạo.
approvalUrlInfo.approvalUrl string URL hiển thị quyền của một sản phẩm và cũng có thể dùng để phê duyệt sản phẩm bằng lệnh gọi Products.approve.
approvedPermissions string Thiết lập cách xử lý các yêu cầu cấp quyền mới đối với sản phẩm. "allPermissions" sẽ tự động phê duyệt tất cả các quyền hiện tại và trong tương lai đối với sản phẩm này. "currentPermissionsOnly" sẽ phê duyệt nhóm quyền hiện tại cho sản phẩm, nhưng mọi quyền trong tương lai được thêm vào thông qua bản cập nhật đều cần phải được phê duyệt lại theo cách thủ công. Nếu bạn không chỉ định thì chỉ bộ quyền hiện tại mới được phê duyệt.

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "allPermissions"
  • "currentPermissionsOnly"
approvalUrlInfo.kind string

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi trống.