Installs: get

Truy xuất thông tin chi tiết về việc cài đặt ứng dụng trên thiết bị.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã Android của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
installId string Mã của sản phẩm được biểu thị bằng lượt cài đặt, ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên lượt cài đặt trong nội dung phản hồi.