Managedconfigurationsforuser: update

Thêm hoặc cập nhật các chế độ cài đặt cấu hình được quản lý cho một ứng dụng cho người dùng đã chỉ định. Nếu hỗ trợ Khung cấu hình được quản lý, bạn có thể áp dụng cấu hình được quản lý cho người dùng bằng cách chỉ định mcmId và các biến cấu hình liên kết (nếu có) trong yêu cầu. Ngoài ra, tất cả EMM đều có thể áp dụng cấu hình được quản lý bằng cách chuyển danh sách thuộc tính được quản lý.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
managedConfigurationForUserId string Mã của cấu hình được quản lý (mã sản phẩm), ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Managedconfiguresforuser resource.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên được quản lý cho người dùng trong nội dung phản hồi.