Serviceaccountkeys: delete

Xoá và vô hiệu hoá thông tin xác thực đã chỉ định cho tài khoản dịch vụ liên kết với doanh nghiệp này. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount. Đồng thời, bạn phải đặt tài khoản này làm tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprise.SetAccount.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
keyId string Mã của khóa.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.