Serviceaccountkeys: insert

Tạo thông tin xác thực mới cho tài khoản dịch vụ liên kết với doanh nghiệp này. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount và phải được đặt làm tài khoản dịch vụ doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprises.SetAccount.

Bạn chỉ nên điền loại khoá trong tài nguyên cần chèn.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên Serviceaccountkeys (Khoá tài khoản dịch vụ) với các thuộc tính sau:

Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
Thuộc tính bắt buộc
type string Định dạng tệp của dữ liệu khoá đã tạo.

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyênServiceaccountkeys trong nội dung phản hồi.