Serviceaccountkeys

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Thông tin xác thực có thể dùng để xác thực là tài khoản dịch vụ.

{
  "kind": "androidenterprise#serviceAccountKey",
  "id": string,
  "type": string,
  "data": string,
  "publicData": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
data string Phần nội dung của tệp thông tin xác thực khoá riêng tư, ở định dạng chuỗi. Thông tin này chỉ được điền khi ServiceAccountKey được tạo và không được Google lưu trữ.
id string Giá trị nhận dạng duy nhất và không mờ cho ServiceAccountKey này. Do máy chủ chỉ định.
kind string
publicData string Dữ liệu khoá công khai cho tệp thông tin xác thực. Đây là chứng chỉ X.509. Nếu bạn đang sử dụng loại khoá googleCredentials, thì chứng chỉ này giống với chứng chỉ có thể truy xuất bằng cách sử dụng url chứng chỉ X.509 bên trong tệp thông tin xác thực.
type string Định dạng tệp của dữ liệu khoá được tạo.

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

Phương pháp

xóa
Xoá và vô hiệu hoá thông tin xác thực đã chỉ định cho tài khoản dịch vụ liên kết với doanh nghiệp này. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount. Đồng thời, bạn phải đặt tài khoản này làm tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprise.SetAccount.
chèn
Tạo thông tin xác thực mới cho tài khoản dịch vụ liên kết với doanh nghiệp này. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount. Ngoài ra, bạn phải đặt tài khoản này làm tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprise.SetAccount.

Chỉ nên điền loại khoá vào tài nguyên cần chèn.
list
Liệt kê tất cả các thông tin đăng nhập đang hoạt động cho tài khoản dịch vụ được liên kết với doanh nghiệp này. Chỉ trả về mã nhận dạng và loại khoá. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount và phải được đặt làm tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprise.SetAccount.