Serviceaccountkeys: list

Liệt kê tất cả thông tin đăng nhập đang hoạt động cho tài khoản dịch vụ liên kết với doanh nghiệp này. Chỉ trả về mã nhận dạng và loại khoá. Tài khoản dịch vụ gọi phải được truy xuất bằng cách gọi Enterprises.GetServiceAccount và phải được đặt làm tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp bằng cách gọi Enterprise.SetAccount.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "serviceAccountKey": [
    serviceaccountkeys Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
serviceAccountKey[] list Thông tin xác thực tài khoản dịch vụ.