Products: unapprove

Từ chối sản phẩm được chỉ định (và các quyền liên quan cho ứng dụng, nếu có)

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/unapprove

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
productId string Mã nhận dạng của sản phẩm.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi trống.