Grouplicenseusers: list

Truy xuất mã nhận dạng của những người dùng đã được cấp quyền theo giấy phép. Lưu ý: Mặt hàng này không được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId/users

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
groupLicenseId string Mã của sản phẩm được cấp phép cho nhóm, ví dụ: "app:com.google.android.gm".

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
user[] list Người dùng của một doanh nghiệp.
kind string Xác định loại tài nguyên của biến này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse".