Installs: list

Truy xuất thông tin chi tiết về tất cả các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị đã chỉ định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã Android của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#installsListResponse",
  "install": [
    installs Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
install[] list Cài đặt ứng dụng cho người dùng trên một thiết bị cụ thể. Việc tồn tại lượt cài đặt cho thấy rằng người dùng phải có quyền đối với ứng dụng.
kind string Xác định loại tài nguyên của biến này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#installsListResponse".