Managedconfigurationsforuser: list

Liệt kê tất cả cấu hình được quản lý cho mỗi người dùng cho người dùng được chỉ định. Chỉ đặt mã nhận dạng.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse",
  "managedConfigurationForUser": [
    managedconfigurationsforuser Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
managedConfigurationForUser[] list Cấu hình được quản lý của một ứng dụng cho một người dùng cụ thể.
kind string Xác định loại tài nguyên của biến này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse".