Products: getPermissions

Truy xuất quyền cho ứng dụng Android mà ứng dụng này yêu cầu.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/permissions

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
productId string Mã sản phẩm.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "androidenterprise#productPermissions",
 "productId": string,
 "permission": [
  {
   "permissionId": string,
   "state": string
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
productId string Mã ứng dụng liên quan đến các quyền, ví dụ: "app:com.google.android.gm".
permission[] list Các quyền mà ứng dụng yêu cầu.
permission[].permissionId string Một chuỗi mờ duy nhất xác định quyền này.
permission[].state string Liệu quyền đã được chấp nhận hay chưa.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "accepted"
 • "required"
kind string