Grouplicenseusers

Nếu một doanh nghiệp có giấy phép nhóm cho một sản phẩm, thì tài nguyên Grouplicenseusers cho phép bạn truy xuất mã nhận dạng của tất cả người dùng trong doanh nghiệp đã được cấp quyền theo giấy phép đó.

Nếu quản trị viên doanh nghiệp đánh dấu một ứng dụng được cấp phép theo nhóm là không được phê duyệt trong Google Play, thì quyền đối với ứng dụng đó có thể vẫn có trên thiết bị của người dùng nếu ứng dụng đó đã được cài đặt. Bạn có thể sử dụng tài nguyên này để xác định người dùng của những ứng dụng chưa được phê duyệt.

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Không có dữ liệu ổn định liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

list
Truy xuất mã nhận dạng của những người dùng đã được cấp quyền theo giấy phép. Lưu ý: Mặt hàng này không được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.