Storelayoutclusters: insert

Chèn một cụm mới vào một trang.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters

Tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã của doanh nghiệp.
pageId string Mã của trang.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp một tài nguyên Storelayoutclusters.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Storelayoutclusters trong nội dung phản hồi.