Storelayoutclusters

Tài nguyên Storelayoutclusters đại diện cho danh sách các sản phẩm được hiển thị cùng nhau dưới dạng một nhóm trên trang Cửa hàng Google Play for Work. Mỗi trang có thể có tối đa 30 cụm và mỗi cụm có thể có tối đa 100 sản phẩm.

Thông tin hiển thị được cung cấp cho mỗi cụm bao gồm tên đã bản địa hoá của cụm, danh sách ứng dụng và vị trí của cụm trong trang mẹ (orderInPage).

Hướng dẫn về Thiết kế bố cục cửa hàng có thông tin về cách thiết kế bố cục cửa hàng, bao gồm cả cách tạo cụm cửa hàng.

Để biết danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang.

Biểu diễn tài nguyên

Định nghĩa về cụm cửa hàng Managed Google Play, danh sách các sản phẩm được hiển thị dưới dạng một phần của trang cửa hàng.

{
 "kind": "androidenterprise#storeCluster",
 "id": string,
 "name": [
  {
   "locale": string,
   "text": string
  }
 ],
 "productId": [
  string
 ],
 "orderInPage": string
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
id string Mã nhận dạng duy nhất của cụm này. Do máy chủ chỉ định. Không thể thay đổi sau khi được giao.
kind string
name[] list Danh sách các chuỗi đã bản địa hoá theo thứ tự cung cấp tên của trang này. Văn bản được hiển thị là văn bản phù hợp nhất với ngôn ngữ của người dùng hoặc mục nhập đầu tiên nếu không có kết quả phù hợp. Cần có ít nhất một mục nhập.
name[].locale string Thẻ BCP47 cho một ngôn ngữ. (ví dụ: "en-US", "de").
name[].text string Văn bản đã được bản địa hoá sang ngôn ngữ có liên quan.
orderInPage string Chuỗi (chỉ với US-ASCII) dùng để xác định thứ tự của cụm này trong các phần tử của trang mẹ. Các phần tử của trang được sắp xếp theo thứ tự từ điển của trường này. Cho phép các giá trị trùng lặp, nhưng thứ tự giữa các phần tử có thứ tự trùng lặp là không xác định.

Người dùng tuyệt đối không nhìn thấy giá trị của trường này. Trường này chỉ được dùng cho mục đích xác định thứ tự. Độ dài tối đa là 256 ký tự.
productId[] list Danh sách sản phẩm theo thứ tự xuất hiện trong cụm. Không được có trùng lặp trong một cụm.

Phương thức

xóa
Xoá một cụm.
nhận
Truy xuất thông tin chi tiết của một cụm.
chèn
Chèn một cụm mới trong một trang.
list
Truy xuất thông tin chi tiết của tất cả các cụm trên trang được chỉ định.
cập nhật
Cập nhật một cụm.