Storelayoutclusters: list

Truy xuất thông tin chi tiết của tất cả các cụm trên trang được chỉ định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
pageId string Mã của trang.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "androidenterprise#storeLayoutClustersListResponse",
  "cluster": [
    storelayoutclusters Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
cluster[] list Cụm cửa hàng của một doanh nghiệp.
kind string Xác định loại tài nguyên đây. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#storeLayoutClustersListResponse".