Storelayoutpages

Mục này đã ngừng hoạt động.
Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.

Để biết danh sách các phương thức của tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu thị tài nguyên

Định nghĩa về trang cửa hàng Managed Google Play, tạo bằng tên đã bản địa hoá và liên kết đến các trang khác. Trang cũng chứa các cụm được xác định là tập hợp con.
Không dùng nữa
Trang chủ Cửa hàng Managed Google Play hiển thị tất cả ứng dụng được liệt kê trong Chính sách thiết bị.
Nếu quản trị viên CNTT muốn tuỳ chỉnh bố cục trang chủ, họ có thể sắp xếp ứng dụng thành các bộ sưu tập trong iframe Managed Google Play.

{
 "kind": "androidenterprise#storePage",
 "id": string,
 "name": [
  {
   "locale": string,
   "text": string
  }
 ],
 "link": [
  string
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
id string Mã nhận dạng duy nhất của trang này. Do máy chủ chỉ định. Không thể thay đổi sau khi được chỉ định.
kind string
name[] list Danh sách các chuỗi được bản địa hoá theo thứ tự đặt tên của trang này. Văn bản được hiển thị là nội dung phù hợp nhất với ngôn ngữ của người dùng hoặc mục nhập đầu tiên nếu không có kết quả phù hợp. Cần có ít nhất một mục nhập.
name[].locale string Thẻ BCP47 cho một ngôn ngữ. (ví dụ: "en-US", "de").
name[].text string Văn bản đã được bản địa hoá sang ngôn ngữ được liên kết.

Phương thức

xóa
Xóa trang cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
nhận
Truy xuất thông tin chi tiết về trang cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
chèn
Chèn một trang cửa hàng mới.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
list
Truy xuất chi tiết của tất cả các trang trong cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
cập nhật
Cập nhật nội dung của trang cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.