Storelayoutpages: insert

Chèn một trang cửa hàng mới.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên Storelayoutpages.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Storelayoutpages trong nội dung phản hồi.