Storelayoutpages: list

Truy xuất chi tiết của tất cả các trang trong cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các công cụ tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages

Tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Không cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "androidenterprise#storeLayoutPagesListResponse",
  "page": [
    storelayoutpages Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
page[] list Trang cửa hàng của một doanh nghiệp.
kind string Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#storeLayoutPagesListResponse".