Webapps

Listę metod dostępnych dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Zasób WebApps reprezentuje aplikację internetową utworzoną dla firmy. Aplikacje internetowe są publikowane w zarządzanym Sklepie Google Play i rozpowszechniane tak samo jak inne aplikacje na Androida. Na urządzeniu użytkownika aplikacja internetowa otwiera określony adres URL.

{
 "webAppId": string,
 "title": string,
 "startUrl": string,
 "icons": [
  {
   "imageData": string
  }
 ],
 "displayMode": string,
 "versionCode": long,
 "isPublished": boolean
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
displayMode string Tryb wyświetlania aplikacji internetowej.

Możliwe wartości:
 • Gdy aplikacja jest otwarta, widoczne są: „minimalUi”, pasek stanu urządzenia, pasek nawigacyjny, adres URL aplikacji oraz przycisk odświeżania. W przypadku adresów URL HTTP możesz wybrać tylko tę opcję.
 • standalone” – gdy aplikacja jest otwarta, paski stanu i nawigacji urządzenia są widoczne.
 • fullScreen”, aplikacja jest otwierana w trybie pełnoekranowym i ukrywa paski stanu oraz nawigacji urządzenia. Nie widać wszystkich elementów interfejsu przeglądarki, adresu URL strony, paska stanu systemu ani przycisku Wstecz, a aplikacja internetowa zajmuje całą dostępną przestrzeń reklamową.


Akceptowane wartości to:
 • fullScreen
 • minimalUi
 • standalone
icons[] list Lista ikon reprezentujących tę witrynę. Jeśli nie ma ikony, zostanie użyta ikona domyślna (tworzenie) lub obecna ikona (aktualizacja).
icons[].imageData string Rzeczywiste bajty obrazu w ciągu zakodowanym w standardzie base64url (patrz: RFC4648, sekcja 5 „Kodowanie base 64 za pomocą adresu URL i bezpiecznego alfabetu”).
 • Obraz może być w formacie PNG lub JPG.
 • Najlepiej, aby obraz był kwadratowy.
 • Najlepiej, gdyby obraz miał rozmiar 512 x 512.
isPublished boolean Flaga z informacją, czy aplikacja została już opublikowana w Sklepie Play.
startUrl string URL początkowy, tj. adres, który powinien się wczytać, gdy użytkownik otworzy aplikację.
title string Tytuł aplikacji internetowej wyświetlany użytkownikowi (np. na liście innych aplikacji lub jako ikona ikony).
versionCode long Bieżąca wersja aplikacji.

Pamiętaj, że wersja może zwiększać się automatycznie przez cały okres korzystania z aplikacji, a Google dba o jej aktualność.

webAppId string Identyfikator aplikacji. Ciąg formularza "app:<package name>", w którym nazwa pakietu zawsze zaczyna się od prefiksu "com.google.enterprise.webapp.", po którym następuje losowy identyfikator.

Metody

usuń
Usuwa istniejącą aplikację internetową.
pobierz
Pobiera istniejącą aplikację internetową.
wstaw
Tworzy nową aplikację internetową dla firm.
list
Pobiera szczegóły wszystkich aplikacji internetowych w danej firmie.
zaktualizuj
Aktualizuje istniejącą aplikację internetową.