บันทึกประจำรุ่น

หน้านี้มีบันทึกประจํารุ่นสําหรับ Google Bid Manager API

เวอร์ชัน 2

ทําการเปลี่ยนแปลง Structured Data ไปยัง API รวมถึงการอัปเดตปลายทางบริการและการเปลี่ยนชื่อบริการและวิธีการ

อัปเดตทรัพยากรคําค้นหาและรายงานได้อย่างมากโดยนําช่องที่ไม่จําเป็นออก จัดระเบียบช่องที่มีอยู่ใหม่ และเปลี่ยนประเภทช่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนประเภทช่องไปใช้ออบเจ็กต์ที่มีชื่อแทนคําจํากัดความของ "วัตถุที่ซ้อน&ทั่วไป;

ต้องใช้การสืบค้นข้อมูลเฉพาะกิจโดยใช้เมธอด queries.run แทนที่จะปล่อยให้ทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากสร้าง

แทนที่พารามิเตอร์การค้นหา queries.run asynchronous ด้วย synchronous แล้ว

การดึงข้อมูลรายงานที่ง่ายขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • การเพิ่มเมธอด queries.reports.get
 • การเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหาของ orderBy ลงใน queries.reports.list
 • การอัปเดตเนื้อหาของการตอบกลับ queries.run จากออบเจ็กต์ที่ว่างเปล่าเป็นอินสแตนซ์ของทรัพยากร Report ที่สร้างขึ้น

อัปเดตข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API แสดงให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และให้โซลูชันที่แม่นยํายิ่งขึ้น

ทําตามวิธีการที่แสดงในคําแนะนําในการย้ายข้อมูลเวอร์ชัน 2 เพื่อย้ายข้อมูลจากเวอร์ชัน 1.1 ไปเป็นเวอร์ชัน 2

ฟีเจอร์ใหม่

ปัญหาที่ทราบ

ไม่มี

เวอร์ชัน 1.1

ตัวกรองแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อรายงานการจับคู่คอลัมน์

ตอนนี้ตัวกรองที่แมปกับคอลัมน์รายงานหลายคอลัมน์จะแมปกับคอลัมน์เดียวแล้ว

เช่น ใน v1 รวมถึงตัวกรอง FILTER_ADVERTISER จะให้รายงานที่มีคอลัมน์ "Advertiser" เพิ่มเติมจาก "Advertiser ID" ในเวอร์ชัน 1.1 คอลัมน์รายงานทั้งหมดจะมีตัวกรองของตัวเอง เช่น ตัวกรองใหม่ FILTER_ADVERTISER_NAME จะจับคู่กับ "ผู้ลงโฆษณา&การเสนอราคา หากต้องการดูทั้งคอลัมน์ "Advertiser" และ "Advertiser" ในรายงาน ทั้งตัวกรอง FILTER_ADVERTISER และ FILTER_ADVERTISER_NAME ตามลําดับจะต้องรวมอยู่ในคําขอ Queries.createquery

สรุปคําขอ createquery มีดังต่อไปนี้

{
...
"params": {
 ...
 "groupBys": ["FILTER_ADVERTISER"],
 "metrics": ["METRIC_IMPRESSIONS"],
 ...
}
...
}

สร้างไฟล์รายงานที่มีส่วนหัวต่อไปนี้ใน v1:

Advertiser,Advertiser ID,Advertiser Status,Advertiser Integration Code,Impressions

และส่วนหัวต่อไปนี้ใน v1.1

Advertiser,Impressions

โค้ด v1 ต่อไปนี้ที่ใช้รับคอลัมน์รายงานในตัวอย่างด้านบน

List<String> groupBys = new ArrayList<>();
groupBys.add("FILTER_ADVERTISER");
List<String> metrics = new ArrayList<>();
metrics.add("METRIC_IMPRESSIONS");
com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Parameters createQueryParameters =
  new com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Parameters()
    .setGroupBys(groupBys)
    .setMetrics(metrics);

จะต้องได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้ใน v1.1 (การเรียงลําดับตัวกรองโน้ต)

List<String> groupBys = new ArrayList<>();
groupBys.add("FILTER_ADVERTISER_NAME");
groupBys.add("FILTER_ADVERTISER");
groupBys.add("FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_STATUS");
groupBys.add("FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_CODE");
List<String> metrics = new ArrayList<>();
metrics.add("METRIC_IMPRESSIONS");
com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Parameters createQueryParameters =
  new com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Parameters()
    .setGroupBys(groupBys)
    .setMetrics(metrics);
ตัวกรองเดิม เพิ่มตัวกรองแล้ว
FILTER_ADVERTISER FILTER_ADVERTISER_NAME
FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_CODE
FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_STATUS
FILTER_AD_POSITION FILTER_AD_POSITION_NAME
FILTER_CARRIER FILTER_CARRIER_NAME
FILTER_CHANNEL_ID FILTER_CHANNEL_NAME
FILTER_CITY FILTER_CITY_NAME
FILTER_COMPANION_CREATIVE_ID FILTER_COMPANION_CREATIVE_NAME
FILTER_DMA FILTER_DMA_NAME
FILTER_INSERTION_ORDER FILTER_INSERTION_ORDER_NAME
FILTER_PARTNER FILTER_PARTNER_NAME
FILTER_PARTNER_STATUS
FILTER_REGION FILTER_REGION_NAME
FILTER_TRUEVIEW_DMA FILTER_TRUEVIEW_DMA_NAME
FILTER_TRUEVIEW_IAR_REGION FILTER_TRUEVIEW_IAR_REGION_NAME
FILTER_USER_LIST_FIRST_PARTY FILTER_USER_LIST_FIRST_PARTY_NAME
FILTER_USER_LIST_THIRD_PARTY FILTER_USER_LIST_THIRD_PARTY_NAME

การใส่เลขหน้า

v1.1 เพิ่มการใส่เลขหน้าให้กับเมธอด Queries.listqueries และ Reports.listreports

ในเวอร์ชัน 1.1 จํานวนผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการเหล่านี้จะเท่ากับพารามิเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ pageSize (ค่าเริ่มต้นคือ 100 หากไม่ได้ระบุ) คําตอบจะมีช่อง nextPageToken ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งใช้เพื่อดึงผลการค้นหาชุดถัดไปได้ ช่องนี้จะว่างเปล่าหากผลลัพธ์หมดแล้ว

โค้ด v1 ต่อไปนี้เพื่อดึงรายงานทั้งหมดที่เป็นของข้อความค้นหาที่เฉพาะเจาะจง:

public class GetReports {
 public List<Report> getReports(DoubleClickBidManager service, long queryId) throws IOException {
  ListReportsResponse reportListResponse = service.reports().listreports(queryId).execute();

  return reportListResponse.getReports();
 }
}

ต้องมีการแก้ไขคล้ายกับเวอร์ชัน v1.1 ต่อไปนี้เพื่อให้ดึงรายงานทั้งหมดต่อไปได้

public class GetReports {
 public List<Report> getReports(DoubleClickBidManager service, long queryId) throws IOException {
  ListReportsResponse reportListResponse = service.reports().listreports(queryId).execute();

  List<Report> reports = new ArrayList<>(reportListResponse.getReports());
  while (reportListResponse.getNextPageToken() != null
    && reportListResponse.getNextPageToken().length() > 0) {
   // Get next set of results, aka page.
   reportListResponse =
     service
       .reports()
       .listreports(queryId)
       .setPageToken(reportListResponse.getNextPageToken())
       .execute();
   reports.addAll(reportListResponse.getReports());
  }

  return reports;
 }
}

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบเกี่ยวกับเมธอด Queries.listqueries และ Reports.listreports

ปัญหาที่ทราบ

ไม่มี

เวอร์ชัน 1

นี่คือ API เวอร์ชันเริ่มต้น

ปัญหาที่ทราบ

ไม่มี