דוגמאות קוד

הנה כמה דוגמאות לקוד להמחשה באמצעות ממשק ה-API של Google Visualization.

דוגמה לטבלה

function drawTable() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000');
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000');
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000');
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
 table.draw(data, {showRowNumber: true, width: '100%', height: '100%'});

 google.visualization.events.addListener(table, 'select', function() {
  var row = table.getSelection()[0].row;
  alert('You selected ' + data.getValue(row, 0));
 });
}

דוגמה לטבלה מותאמת אישית


<style>
 .bold-green-font {
  font-weight: bold;
  color: green;
 }

 .bold-font {
  font-weight: bold;
 }

 .right-text {
  text-align: right;
 }

 .large-font {
  font-size: 15px;
 }

 .italic-darkblue-font {
  font-style: italic;
  color: darkblue;
 }

 .italic-purple-font {
  font-style: italic;
  color: purple;
 }

 .underline-blue-font {
  text-decoration: underline;
  color: blue;
 }

 .gold-border {
  border: 3px solid gold;
 }

 .deeppink-border {
  border: 3px solid deeppink;
 }

 .orange-background {
  background-color: orange;
 }

 .orchid-background {
  background-color: orchid;
 }

 .beige-background {
  background-color: beige;
 }

</style>

...

function drawTable() {
 var cssClassNames = {
  'headerRow': 'italic-darkblue-font large-font bold-font',
  'tableRow': '',
  'oddTableRow': 'beige-background',
  'selectedTableRow': 'orange-background large-font',
  'hoverTableRow': '',
  'headerCell': 'gold-border',
  'tableCell': '',
  'rowNumberCell': 'underline-blue-font'};

 var options = {'showRowNumber': true, 'allowHtml': true, 'cssClassNames': cssClassNames};

 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000', {'className': 'bold-green-font large-font right-text'});
 data.setCell(0, 2, true, {'style': 'background-color: red;'});
 data.setCell(1, 0, 'Mary', null, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000', {'className': 'bold-font right-text'});
 data.setCell(1, 2, true, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(2, 0, 'Steve', null, {'className': 'deeppink-border'});
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000', {'className': 'deeppink-border right-text'});
 data.setCell(2, 2, false, null);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen', null, {'className': 'italic-purple-font large-font'});
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);
 var container = document.getElementById('table');
 var table = new google.visualization.Table(container);
 table.draw(data, options);
 table.setSelection([{'row': 4}]);
}

דוגמה למונה

טמפרטורה:

<html>
 <head>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages':['gauge']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawGauge);

  var gaugeOptions = {min: 0, max: 280, yellowFrom: 200, yellowTo: 250,
   redFrom: 250, redTo: 280, minorTicks: 5};
  var gauge;

  function drawGauge() {
   gaugeData = new google.visualization.DataTable();
   gaugeData.addColumn('number', 'Engine');
   gaugeData.addColumn('number', 'Torpedo');
   gaugeData.addRows(2);
   gaugeData.setCell(0, 0, 120);
   gaugeData.setCell(0, 1, 80);

   gauge = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('gauge_div'));
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }

  function changeTemp(dir) {
   gaugeData.setValue(0, 0, gaugeData.getValue(0, 0) + dir * 25);
   gaugeData.setValue(0, 1, gaugeData.getValue(0, 1) + dir * 20);
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div id="gauge_div" style="width:280px; height: 140px;"></div>
 <input type="button" value="Go Faster" onclick="changeTemp(1)" />
 <input type="button" value="Slow down" onclick="changeTemp(-1)" />
 </body>
</html>


דוגמה לאינטראקציה

הדוגמה הזו מדגימה איך משלבים רכיבים חזותיים לאינטראקטיביות מורכבת יותר.
הוא מדגים את התכונות הבאות:

 • איך להשתמש באובייקט DataView כדי להגביל ולעצב נתונים ב-DataTable,
 • איך לקשר שתי תצוגות חזותיות לאותם נתונים,
 • איך משתמשים באירוע 'sort' בתצוגה החזותית של הטבלה,
 • כיצד להשתמש בפורמטים כדי לעצב מחדש את הנתונים המוצגים.

אפשר ללחוץ על הכותרות של הטבלה כדי לראות גם את העמודה 'ממוינת'.

הערה: פקדים ולוחות בקרה מאפשרים לשלב מספר תרשימים עם פקדים כדי לשנות את הנתונים שהם מציגים.

function drawSort() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000);
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000);
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000);
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000);
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000);
 data.setCell(4, 2, false);

 var view = new google.visualization.DataView(data);
 view.setColumns([0, 1]);

 var formatter = new google.visualization.NumberFormat({prefix: '$'});
 formatter.format(data, 1); // Apply formatter to second column

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_sort_div'));
 table.draw(data, {width: '100%', height: '100%'});

 var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('chart_sort_div'));
 chart.draw(view);

 google.visualization.events.addListener(table, 'sort',
   function(event) {
    data.sort([{column: event.column, desc: !event.ascending}]);
    chart.draw(view);
   });
}

דוגמה לדף HTML מלא

דוגמה מקצה לקצה ליצירת דף אינטרנט שמוטמעים בו תרשימים. הוא כולל גם תרשים המחובר לגיליונות אלקטרוניים של Google ושני תרשימים שמקיימים אינטראקציה באמצעות אירועים.

בדוגמה מוצג דף נתונים סטטיסטיים פשוט של הסרטים ואתרי הצילום הפופולריים של חברת רשת האמונה.

הדף כולל תרשים ותצוגה חזותית של טבלה שמקיימים אינטראקציה זה עם זה כדי להציג את מיקומי התיאטרון. הדף כולל תרשים עמודות אנכי שמציג את מספר הכרטיסים שכל סרט נמכר בכל מיקום. היא מתבססת על גיליון אלקטרוני של Google. תוכלו לראות את הגרסה המלאה של הגיליון האלקטרוני הזה, כדי לוודא את שלמותה.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {
    'packages': ['table', 'map', 'corechart'],
    // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project.
    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings
    'mapsApiKey': 'AIzaSyD-9tSrke72PouQMnMX-a7eZSW0jkFMBWY'
   });
   google.charts.setOnLoadCallback(initialize);

   function initialize() {
    // The URL of the spreadsheet to source data from.
    var query = new google.visualization.Query(
      'https://spreadsheets.google.com/pub?key=pCQbetd-CptF0r8qmCOlZGg');
    query.send(draw);
   }

   function draw(response) {
    if (response.isError()) {
     alert('Error in query');
    }

    var ticketsData = response.getDataTable();
    var chart = new google.visualization.ColumnChart(
      document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(ticketsData, {'isStacked': true, 'legend': 'bottom',
      'vAxis': {'title': 'Number of tickets'}});

    var geoData = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Lat', 'Lon', 'Name', 'Food?'],
     [51.5072, -0.1275, 'Cinematics London', true],
     [48.8567, 2.3508, 'Cinematics Paris', true],
     [55.7500, 37.6167, 'Cinematics Moscow', false]]);

    var geoView = new google.visualization.DataView(geoData);
    geoView.setColumns([0, 1]);

    var table =
      new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
    table.draw(geoData, {showRowNumber: false, width: '100%', height: '100%'});

    var map =
      new google.visualization.Map(document.getElementById('map_div'));
    map.draw(geoView, {showTip: true});

    // Set a 'select' event listener for the table.
    // When the table is selected, we set the selection on the map.
    google.visualization.events.addListener(table, 'select',
      function() {
       map.setSelection(table.getSelection());
      });

    // Set a 'select' event listener for the map.
    // When the map is selected, we set the selection on the table.
    google.visualization.events.addListener(map, 'select',
      function() {
       table.setSelection(map.getSelection());
      });
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <table align="center">
   <tr valign="top">
    <td style="width: 50%;">
     <div id="map_div" style="width: 400px; height: 300;"></div>
    </td>
    <td style="width: 50%;">
     <div id="table_div"></div>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colSpan=2>
     <div id="chart_div" style="align: center; width: 700px; height: 300px;"></div>
    </td>
   </tr>
  </table>

 </body>
</html>

דוגמה ל-wrapper של שאילתה

הדוגמה הזו מדגימה איך ליצור אובייקט JavaScript שמקיף היבטים רבים של שליחת שאילתה. לאובייקט הזה, שנקרא QueryWrapper, נוצרת מחרוזת שאילתה, מזהה של תצוגה חזותית וקבוצה של אפשרויות תצוגה חזותית. הוא חושף שיטה אחת למתקשרים חיצוניים, sendAndDraw(), ששולח את מחרוזת השאילתה, מטפל בתשובה וקורא ל-draw() בהצגה החזותית. לחלופין, הוא מציג הודעת שגיאה אם השאילתה החזירה שגיאה. הדף המארח כאן מציג את התוצאות בתרשים חזותי של ארגון.

הנה הקוד של הדף המארח:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Query Wrapper Example</title>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="querywrapper.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['orgchart']});
  google.charts.setOnLoadCallback(function() { sendAndDraw('') });

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q&pub=1';
  var query;

  function sendAndDraw(queryString) {
   var container = document.getElementById('orgchart');
   var orgChart = new google.visualization.OrgChart(container);
   query && query.abort();
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl + queryString);
   var queryWrapper = new QueryWrapper(query, orgChart, {'size': 'large'}, container);
   queryWrapper.sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>

<body>
<h1>Query Wrapper Example</h1>
<form action="">
 <span> This example uses the following spreadsheet: <br />
  <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q">
   https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q
  </a></span>
 <br /><br />
 <select onChange="sendAndDraw(this.value)">
  <option value="">No query string</option>
  <option value="&tq=limit 3">query=limit 3</option>
  <option value="&tq=select G,H">(Error) query=select G,H</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="orgchart"></div>
</body>
</html>

זהו קוד JavaScript לאובייקט QueryWrapper.

/**
 * A google.visualization.Query Wrapper. Sends a
 * query and draws the visualization with the returned data or outputs an
 * error message.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API which is assumed to
 * be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new query wrapper with the given query, visualization,
 * visualization options, and error message container. The visualization
 * should support the draw(dataTable, options) method.
 * @constructor
 */
var QueryWrapper = function(query, visualization, visOptions, errorContainer) {

 this.query = query;
 this.visualization = visualization;
 this.options = visOptions || {};
 this.errorContainer = errorContainer;
 this.currentDataTable = null;

 if (!visualization || !('draw' in visualization) ||
   (typeof(visualization['draw']) != 'function')) {
  throw Error('Visualization must have a draw method.');
 }
};


/** Draws the last returned data table, if no data table exists, does nothing.*/
QueryWrapper.prototype.draw = function() {
 if (!this.currentDataTable) {
  return;
 }
 this.visualization.draw(this.currentDataTable, this.options);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the visualization.
 * If the query is set to refresh then the visualization will be drawn upon
 * each refresh.
 */
QueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 var query = this.query;
 var self = this;
 query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  this.handleErrorResponse(response);
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.draw();
 }
};


/** Handles a query response error returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleErrorResponse = function(response) {
 var message = response.getMessage();
 var detailedMessage = response.getDetailedMessage();
 if (this.errorContainer) {
  google.visualization.errors.addError(this.errorContainer,
    message, detailedMessage, {'showInTooltip': false});
 } else {
  throw Error(message + ' ' + detailedMessage);
 }
};


/** Aborts the sending and drawing. */
QueryWrapper.prototype.abort = function() {
 this.query.abort();
};

דוגמה ל-wrapper של טבלה

זוהי דוגמה שממחישה איך להציג קבוצת נתונים גדולה בהצגה חזותית של טבלה בדף, בלי לאחזר את כל הנתונים בבקשה אחת. האפשרות הזו שימושית כשיש כמות גדולה של נתונים ואתם רוצים להימנע מהתקרה של בקשה או אחסון של כל הנתונים בבת אחת.

ב-JavaScript מוגדר אובייקט, TableQueryWrapper, שמנהל את האובייקט של google.visualization.Query כדי לבצע את הבקשות, וגם את הטבלה החזותית, כדי לטפל במיון ובעימוד. האובייקט נוצר מיד עם המופע google.visualization.Query, עם כינוי לאלמנט הדף שמשמש לשמירת ההצגה והשגיאות שהוא גורם לו, ולכל אפשרות להעביר אותו לשיטה draw() (כולל מספר השורות לשליפה, כאפשרות pageSize). האובייקט הזה מנהל את התצוגה החזותית של הטבלה על ידי תיעוד ואיתור של אירועי דפדוף ומיון.

כשמשתמש מעביר את הדף קדימה או אחורה, מערכת TableQueryWrapper מטפלת באירוע על ידי יצירה ושליחה של שאילתה חדשה עם ערכי LIMIT ו-OFFSET המתאימים כדי לאכלס מחדש את דף הטבלה. באופן דומה, כאשר משתמש לוחץ על עמודה כדי לשנות את סדר המיון, TableQueryWrapper מטפל באירוע על ידי יצירה ושליחה של שאילתה חדשה עם משפט ORDER BY מתאים, ואיפוס של היסט 0 בחזרה.

בדוגמה הבאה, התיבה הנפתחת מאפשרת לבחור את מספר השורות בטבלה שיוצגו. אם משנים אותו, הדף המארח יוצר מופע חדש של TableQueryWrapper, ואז שולח שאילתה חדשה עם משפט LIMIT שמשקף את מספר השורות שנבחרו, ללא משפט OFFSET (כלומר, הוא קופץ בחזרה לשורה הראשונה).

הנה הקוד של הדף המארח:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Table Query Wrapper Example</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript" src="tablequerywrapper.js"></script>
<script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['table']});
  google.charts.setOnLoadCallback(init);

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw&pub=1';
  var query, options, container;

  function init() {
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl);
   container = document.getElementById("table");
   options = {'pageSize': 5};
   sendAndDraw();
  }

  function sendAndDraw() {
   query.abort();
   var tableQueryWrapper = new TableQueryWrapper(query, container, options);
   tableQueryWrapper.sendAndDraw();
  }

  function setOption(prop, value) {
   options[prop] = value;
   sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>
<body>
<p>This example uses the following spreadsheet: <br />
 <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw">
  https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw
 </a>
</p>
<form action="">
 Number of rows to show:
 <select onChange="setOption('pageSize', parseInt(this.value, 10))">
  <option value="0">0</option>
  <option value="3">3</option>
  <option selected=selected value="5">5</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="-1">-1</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="table"></div>
</body>
</html>

הנה קוד JavaScript לאובייקט TableQueryWrapper:

/**
 * A wrapper for a query and a table visualization.
 * The object only requests 1 page + 1 row at a time, by default, in order
 * to minimize the amount of data held locally.
 * Table sorting and pagination is executed by issuing
 * additional requests with appropriate query parameters.
 * E.g., for getting the data sorted by column 'A' the following query is
 * attached to the request: 'tq=order by A'.
 *
 * Note: Discards query strings set by the user on the query object using
 * google.visualization.Query#setQuery.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API table visualization
 * which is assumed to be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/table
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new table query wrapper for the specified query, container
 * and tableOptions.
 *
 * Note: The wrapper clones the options object to adjust some of its properties.
 * In particular:
 *     sort {string} set to 'event'.
 *     page {string} set to 'event'.
 *     pageSize {Number} If number <= 0 set to 10.
 *     showRowNumber {boolean} set to true.
 *     firstRowNumber {number} set according to the current page.
 *     sortAscending {boolean} set according to the current sort.
 *     sortColumn {number} set according to the given sort.
 * @constructor
 */
var TableQueryWrapper = function(query, container, options) {

 this.table = new google.visualization.Table(container);
 this.query = query;
 this.sortQueryClause = '';
 this.pageQueryClause = '';
 this.container = container;
 this.currentDataTable = null;

 var self = this;
 var addListener = google.visualization.events.addListener;
 addListener(this.table, 'page', function(e) {self.handlePage(e)});
 addListener(this.table, 'sort', function(e) {self.handleSort(e)});

 options = options || {};
 options = TableQueryWrapper.clone(options);

 options['sort'] = 'event';
 options['page'] = 'event';
 options['showRowNumber'] = true;
 var buttonConfig = 'pagingButtonsConfiguration';
 options[buttonConfig] = options[buttonConfig] || 'both';
 options['pageSize'] = (options['pageSize'] > 0) ? options['pageSize'] : 10;
 this.pageSize = options['pageSize'];
 this.tableOptions = options;
 this.currentPageIndex = 0;
 this.setPageQueryClause(0);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the Table visualization in the
 * container. If the query refresh interval is set then the visualization will
 * be redrawn upon each refresh.
 */
TableQueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 this.query.abort();
 var queryClause = this.sortQueryClause + ' ' + this.pageQueryClause;
 this.query.setQuery(queryClause);
 this.table.setSelection([]);
 var self = this;
 this.query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response after a send returned by the data source. */
TableQueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  google.visualization.errors.addError(this.container, response.getMessage(),
    response.getDetailedMessage(), {'showInTooltip': false});
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.table.draw(this.currentDataTable, this.tableOptions);
 }
};


/** Handles a sort event with the given properties. Will page to page=0. */
TableQueryWrapper.prototype.handleSort = function(properties) {
 var columnIndex = properties['column'];
 var isAscending = properties['ascending'];
 this.tableOptions['sortColumn'] = columnIndex;
 this.tableOptions['sortAscending'] = isAscending;
 // dataTable exists since the user clicked the table.
 var colID = this.currentDataTable.getColumnId(columnIndex);
 this.sortQueryClause = 'order by `' + colID + (!isAscending ? '` desc' : '`');
 // Calls sendAndDraw internally.
 this.handlePage({'page': 0});
};


/** Handles a page event with the given properties. */
TableQueryWrapper.prototype.handlePage = function(properties) {
 var localTableNewPage = properties['page']; // 1, -1 or 0
 var newPage = 0;
 if (localTableNewPage != 0) {
  newPage = this.currentPageIndex + localTableNewPage;
 }
 if (this.setPageQueryClause(newPage)) {
  this.sendAndDraw();
 }
};


/**
 * Sets the pageQueryClause and table options for a new page request.
 * In case the next page is requested - checks that another page exists
 * based on the previous request.
 * Returns true if a new page query clause was set, false otherwise.
 */
TableQueryWrapper.prototype.setPageQueryClause = function(pageIndex) {
 var pageSize = this.pageSize;

 if (pageIndex < 0) {
  return false;
 }
 var dataTable = this.currentDataTable;
 if ((pageIndex == this.currentPageIndex + 1) && dataTable) {
  if (dataTable.getNumberOfRows() <= pageSize) {
   return false;
  }
 }
 this.currentPageIndex = pageIndex;
 var newStartRow = this.currentPageIndex * pageSize;
 // Get the pageSize + 1 so that we can know when the last page is reached.
 this.pageQueryClause = 'limit ' + (pageSize + 1) + ' offset ' + newStartRow;
 // Note: row numbers are 1-based yet dataTable rows are 0-based.
 this.tableOptions['firstRowNumber'] = newStartRow + 1;
 return true;
};


/** Performs a shallow clone of the given object. */
TableQueryWrapper.clone = function(obj) {
 var newObj = {};
 for (var key in obj) {
  newObj[key] = obj[key];
 }
 return newObj;
};

דוגמה לתיאור קצר של עכבר

דוגמה זו מדגימה איך להאזין לאירועי עכבר כדי להציג הסברים קצרים בתרשים.

 

<script>
 // barsVisualization must be global in our script tag to be able
 // to get and set selection.
 var barsVisualization;

 function drawMouseoverVisualization() {
  var data = new google.visualization.DataTable();
  data.addColumn('string', 'Year');
  data.addColumn('number', 'Score');
  data.addRows([
   ['2005',3.6],
   ['2006',4.1],
   ['2007',3.8],
   ['2008',3.9],
   ['2009',4.6]
  ]);

  barsVisualization = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('mouseoverdiv'));
  barsVisualization.draw(data, null);

  // Add our over/out handlers.
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseover', barMouseOver);
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseout', barMouseOut);
 }

 function barMouseOver(e) {
  barsVisualization.setSelection([e]);
 }

 function barMouseOut(e) {
  barsVisualization.setSelection([{'row': null, 'column': null}]);
 }

</script>