מדריך למתחילים ב-Java

במדריכים למתחילים מוסבר איך להגדיר ולהפעיל אפליקציה שקוראת ל-Google Workspace API.

כדי לטפל בפרטים מסוימים בתהליך האימות וההרשאה, המדריכים למתחילים של Google Workspace משתמשים בספריות לקוח ה-API. אנחנו ממליצים להשתמש בספריות הלקוח של האפליקציות שלכם. המדריך למתחילים משתמש בגישת אימות פשוטה שמתאימה לסביבת הבדיקה. בסביבת ייצור, מומלץ ללמוד על אימות והרשאה לפני לבחור את פרטי הכניסה שמתאימים לאפליקציה.

יצירת אפליקציית שורת פקודה ב-Java ששולחת בקשות ל-API של Google Classroom.

מטרות

 • הגדרת הסביבה.
 • מגדירים את הדוגמה.
 • מריצים את הדוגמה.

דרישות מוקדמות

 • חשבון Google for Education שמופעל בו Google Classroom.

הגדרת הסביבה

כדי להשלים את המדריך למתחילים, צריך להגדיר את הסביבה.

הפעלת ה-API

כדי להשתמש ב-Google APIs, צריך להפעיל אותם בפרויקט ב-Google Cloud. אפשר להפעיל ממשק API אחד או יותר בפרויקט אחד ב-Google Cloud.
 • מפעילים את Google Classroom API במסוף Google Cloud.

  הפעלת ה-API

אם אתם משתמשים בפרויקט חדש ב-Google Cloud כדי להשלים את המדריך למתחילים, צריך להגדיר את מסך ההסכמה של OAuth ולהוסיף את עצמכם כמשתמשי בדיקה. אם כבר השלמתם את השלב הזה בפרויקט Cloud, דלגו לקטע הבא.

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > מסך ההסכמה של OAuth.

  מעבר למסך ההסכמה של OAuth

 2. בהגדרה סוג משתמש, בוחרים באפשרות פנימי ולוחצים על יצירה.
 3. ממלאים את טופס ההרשמה לאפליקציה ולוחצים על שמירה והמשך.
 4. בינתיים, אפשר לדלג על הוספת היקפים וללחוץ על שמירה והמשך. בעתיד, כשיוצרים אפליקציה לשימוש מחוץ לארגון ב-Google Workspace, צריך לשנות את סוג המשתמש לחיצוני ואז להוסיף את היקפי ההרשאות שנדרשים לאפליקציה.

 5. לבדוק את הסיכום של רישום האפליקציה. כדי לבצע שינויים, לוחצים על עריכה. אם הרישום של האפליקציה נראה בסדר, לוחצים על Back to Dashboard (חזרה למרכז השליטה).

אישור פרטי כניסה לאפליקציה בשולחן העבודה

כדי לאמת משתמשי קצה ולגשת לנתוני המשתמשים באפליקציה, צריך ליצור מזהה לקוח אחד או יותר של OAuth 2.0. מזהה הלקוח משמש לזיהוי אפליקציה יחידה לשרתי OAuth של Google. אם האפליקציה פועלת בכמה פלטפורמות, צריך ליצור מזהה לקוח נפרד לכל פלטפורמה.
 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > Credentials.

  כניסה לדף Credentials

 2. לוחצים על יצירת פרטי כניסה > מזהה לקוח OAuth.
 3. לוחצים על סוג האפליקציה > אפליקציה למחשב.
 4. בשדה שם, מקלידים שם לפרטי הכניסה. השם הזה מוצג רק במסוף Google Cloud.
 5. לוחצים על יצירה. מופיע המסך של לקוח OAuth שנוצר, ומוצגים בו מזהה הלקוח וסוד הלקוח החדשים.
 6. לוחצים על אישור. פרטי הכניסה החדשים שנוצרו מופיעים בקטע מזהי לקוח ב-OAuth 2.0.
 7. שומרים את קובץ ה-JSON שהורדתם בתור credentials.json ומעבירים אותו לספריית העבודה.

הכנת סביבת העבודה

 1. בספריית העבודה, יוצרים מבנה פרויקט חדש:

  gradle init --type basic
  mkdir -p src/main/java src/main/resources 
  
 2. בספרייה src/main/resources/, מעתיקים את הקובץ credentials.json שהורדתם בעבר.

 3. פותחים את קובץ ברירת המחדל build.gradle ומחליפים את התוכן שלו בקוד הבא:

  classroom/quickstart/build.gradle
  apply plugin: 'java'
  apply plugin: 'application'
  
  mainClassName = 'ClassroomQuickstart'
  sourceCompatibility = 11
  targetCompatibility = 11
  version = '1.0'
  
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  
  dependencies {
    implementation 'com.google.api-client:google-api-client:2.0.0'
    implementation 'com.google.oauth-client:google-oauth-client-jetty:1.34.1'
    implementation 'com.google.apis:google-api-services-classroom:v1-rev20220323-2.0.0'
  }
  

הגדרת הדוגמה

 1. בספרייה src/main/java/, יוצרים קובץ Java חדש בשם שתואם לערך mainClassName בקובץ build.gradle.

 2. כוללים את הקוד הבא בקובץ ה-Java החדש:

  classroom/quickstart/src/main/java/ClassroomQuickstart.java
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
  import com.google.api.services.classroom.model.*;
  import com.google.api.services.classroom.Classroom;
  
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.security.GeneralSecurityException;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;
  
  public class ClassroomQuickstart {
   private static final String APPLICATION_NAME = "Google Classroom API Java Quickstart";
   private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
   private static final String TOKENS_DIRECTORY_PATH = "tokens";
  
   /**
    * Global instance of the scopes required by this quickstart.
    * If modifying these scopes, delete your previously saved tokens/ folder.
    */
   private static final List<String> SCOPES =
     Collections.singletonList(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES_READONLY);
   private static final String CREDENTIALS_FILE_PATH = "/credentials.json";
  
   /**
    * Creates an authorized Credential object.
    *
    * @param HTTP_TRANSPORT The network HTTP Transport.
    * @return An authorized Credential object.
    * @throws IOException If the credentials.json file cannot be found.
    */
   private static Credential getCredentials(final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT)
     throws IOException {
    // Load client secrets.
    InputStream in = ClassroomQuickstart.class.getResourceAsStream(CREDENTIALS_FILE_PATH);
    if (in == null) {
     throw new FileNotFoundException("Resource not found: " + CREDENTIALS_FILE_PATH);
    }
    GoogleClientSecrets clientSecrets =
      GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(in));
  
    // Build flow and trigger user authorization request.
    GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
      HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
      .setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new java.io.File(TOKENS_DIRECTORY_PATH)))
      .setAccessType("offline")
      .build();
    LocalServerReceiver receiver = new LocalServerReceiver.Builder().setPort(8888).build();
    return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize("user");
   }
  
   public static void main(String... args) throws IOException, GeneralSecurityException {
    // Build a new authorized API client service.
    final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    Classroom service =
      new Classroom.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, getCredentials(HTTP_TRANSPORT))
        .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
        .build();
  
    // List the first 10 courses that the user has access to.
    ListCoursesResponse response = service.courses().list()
      .setPageSize(10)
      .execute();
    List<Course> courses = response.getCourses();
    if (courses == null || courses.size() == 0) {
     System.out.println("No courses found.");
    } else {
     System.out.println("Courses:");
     for (Course course : courses) {
      System.out.printf("%s\n", course.getName());
     }
    }
   }
  }

הרצת הדוגמה

 1. מריצים את הדוגמה:

  gradle run
  
 1. בפעם הראשונה שמריצים את הדוגמה, מוצגת בקשה להעניק הרשאת גישה:
  1. אם עדיין לא נכנסתם לחשבון Google, נכנסים כשמוצגת בקשה לעשות זאת. אם נכנסת לכמה חשבונות, צריך לבחור חשבון אחד שישמש לצורך הרשאה.
  2. לוחצים על אישור.

  אפליקציית ה-Java מפעילה וקוראת ל-Google Classroom API.

  פרטי ההרשאות מאוחסנים במערכת הקבצים, כך שבפעם הבאה שמריצים את הקוד לדוגמה לא תוצג בקשה להרשאה.

השלבים הבאים