Method: courses.courseWorkMaterials.delete

מחיקת חומר העבודה בקורס.

את הבקשה הזו יש לשלוח באמצעות פרויקט Developer Console של מזהה הלקוח ב-OAuth, שמשמש ליצירת הפריט התואם של העבודה בקורס.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם פרויקט הפיתוח ששלח את הבקשה לא יצר את חומר העבודה המתאים בקורס, אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה למחוק את הקורס המבוקש או בגלל שגיאות גישה.
  • FAILED_PRECONDITION אם חומר הלימוד שביקשת בקורס כבר נמחק.
  • NOT_FOUND אם לא קיים קורס עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

id

string

המזהה של חומר העבודה שמיועד למחיקה. המזהה הזה הוא מזהה שהוקצה ל-Classroom.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.