Method: courses.courseWorkMaterials.patch

עדכון שדה אחד או יותר בחומר העבודה בקורס.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם פרויקט הפיתוח מבקש שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • FAILED_PRECONDITION אם חומר הלימוד שביקשת בקורס כבר נמחק.
  • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש או חומר הלימוד המבוקש לא קיים

בקשת HTTP

PATCH https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

id

string

מזהה של חומרי העבודה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
updateMask

string (FieldMask format)

מסכה שמזהה אילו שדות בחומרי הלימוד יש לעדכן. השדה הזה נדרש לצורך ביצוע עדכון. העדכון ייכשל אם יצוינו שדות לא חוקיים. אם שדה תומך בערכים ריקים, ניתן לנקות אותו על ידי ציון שלו במסכת העדכון ולא באובייקט החומר של עבודת הקורס. אם שדה שלא תומך בערכים ריקים כלול במסכת העדכון ולא מוגדר באובייקט החומר של עבודת הקורס, תוחזר השגיאה INVALID_ARGUMENT.

המורים רשאים לציין את השדות הבאים:

  • title
  • description
  • state
  • scheduledTime
  • topicId

זוהי רשימה של שמות שדות מלאים, שמופרדים בפסיקים. דוגמה: "user.displayName,photo"

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של CourseWorkMaterial.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של CourseWorkMaterial.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.