Method: courses.students.delete

מחיקת תלמיד בקורס.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה למחוק את התלמידים בקורס הזה או בגלל שגיאות גישה.
  • NOT_FOUND אם אין תלמיד בקורס הזה עם המזהה המבוקש או אם הקורס לא קיים.

בקשת HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students/{userId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

userId

string

מזהה התלמיד/ה למחיקה. המזהה יכול להיות אחד מהבאים:

  • המזהה המספרי של המשתמש
  • כתובת האימייל של המשתמש
  • ליטרל המחרוזת "me", שמציין את המשתמש ששלח את הבקשה

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.