REST Resource: courses.students

מקור מידע: תלמיד

תלמיד/ה בקורס.

ייצוג JSON
{
 "courseId": string,
 "userId": string,
 "profile": {
  object (UserProfile)
 },
 "studentWorkFolder": {
  object (DriveFolder)
 }
}
שדות
courseId

string

מזהה הקורס.

קריאה בלבד.

userId

string

המזהה של המשתמש.

כשהוא מצוין כפרמטר של בקשה, המזהה הזה יכול להיות אחד מהבאים:

 • המזהה המספרי של המשתמש
 • כתובת האימייל של המשתמש
 • ליטרל המחרוזת "me", שמציין את המשתמש ששלח את הבקשה
profile

object (UserProfile)

פרטי משתמש גלובליים של התלמיד/ה.

קריאה בלבד.

studentWorkFolder

object (DriveFolder)

מידע על תיקייה ב-Drive שקשורה לעבודות של התלמיד/ה בקורס הזה. גלוי רק לתלמיד/ה ולמנהלי הדומיין.

קריאה בלבד.

שיטות

create

הוספת משתמש כתלמיד/ה בקורס.

delete

מחיקת תלמיד בקורס.

get

מחזירה תלמיד בקורס.

list

מחזירה רשימה של תלמידים בקורס הזה שהמגיש הבקשה רשאי להציג.