Method: courses.students.create

הוספת משתמש כתלמיד/ה בקורס.

מנהלי דומיינים יכולים להוסיף ישירות משתמשים מתוך הדומיין כסטודנטים לקורסים שבדומיין שלהם. תלמידים רשאים להוסיף את עצמם לקורס באמצעות קוד הרשמה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

 • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה ליצור תלמידים בקורס הזה או בגלל שגיאות גישה.
 • NOT_FOUND אם מזהה הקורס המבוקש לא קיים.
 • FAILED_PRECONDITION אם החשבון של המשתמש המבוקש מושבת, ייתקלו בשגיאות הבאות בבקשה:
  • CourseMemberLimitReached
  • CourseNotModifiable
  • UserGroupsMembershipLimitReached
  • InactiveCourseOwner
 • ALREADY_EXISTS אם המשתמש הוא כבר תלמיד או מורה בקורס.

בקשת HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס שבו יש ליצור את התלמיד/ה. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
enrollmentCode

string

קוד ההרשמה לקורס שאליו יוצרים את התלמיד. הקוד הזה נדרש אם userId תואם למשתמש ששלח את הבקשה. יכול להיות שהוא יושמט אם למשתמש המבקש יש הרשאות אדמין ליצירת תלמידים עבור משתמש כלשהו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Student.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע חדש של Student שנוצר.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.