ניהול מורים ותלמידים

תלמידים ומורים הם מיפויים ספציפיים בין פרופיל משתמש לקורס, והם מייצגים את תפקיד המשתמש בקורס. ההקצאה של תלמיד ומורה אינה גלובלית: אפשר להקצות משתמש כמורה בקורס אחד ותלמיד בקורס אחר. הכינוי "תלמיד" או "מורה" מייצג קבוצה של הרשאות למשתמש מסוים בקורס מסוים.

סטודנטים
משאב של תלמיד מייצג משתמש שרשום כתלמיד בקורס ספציפי. לתלמידים מותר לראות את פרטי הקורס וצוותי ההוראה שלו.
מורים
משאב למורה מייצג משתמש שמלמד קורס ספציפי. מורים יכולים לראות ולשנות את פרטי הקורס, להציג מורים ותלמידים ולנהל מורים ותלמידים נוספים.

המערכת מזהה את התלמידים והמורים באמצעות המזהה הייחודי או כתובת האימייל של המשתמש, כפי שמוחזר ב-Directory API. המשתמש הנוכחי יכול גם לעיין במזהה שלו באמצעות הקיצור "me".

הוספה ישירה

מנהלי דומיינים יכולים לעקוף את תהליך ההזמנה ולהוסיף משתמשים ישירות בדומיין כמורים או תלמידים לקורסים בדומיין שלהם. הקורס נחשב לקורס בתוך הדומיין של האדמין, אם הבעלים של הקורס נמצאים בדומיין של האדמין. עבור משתמשים או קורסים מחוץ לדומיין של אדמין דומיין מאומת, האפליקציות צריכות לקבל את הסכמת המשתמשים על ידי שליחת הזמנה עם השיטה invitations.create().

הוספה או הסרה של מורים

מנהלי דומיינים יכולים להוסיף מורים מהדומיין שלהם ישירות לקורסים באמצעות teachers.create(), כפי שמתואר בדוגמה הבאה:

‎.NET

classroom/snippets/ClassroomSnippets/AddTeacher.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Net;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Create Teacher API
  public class AddTeacher
  {
    /// <summary>
    /// Add teacher to the Course
    /// </summary>
    /// <param name="courseId"></param>
    /// <param name="teacherEmail"></param>
    /// <returns></returns>
    public static Teacher ClassroomAddTeacher( string courseId,
         string teacherEmail)
     {
       try 
       {
         /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
         GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
           .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomRosters);

         // Create Classroom API service.
         var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
         {
           HttpClientInitializer = credential,
           ApplicationName = "Classroom API Snippet"
         });

         var teacher = new Teacher
         {
           UserId = teacherEmail
         };
         // Add the teacher to the course.
         teacher = service.Courses.Teachers.Create(teacher, courseId).Execute();
           Console.WriteLine(
             "User '{0}' was added as a teacher to the course with ID '{1}'.\n",
             teacher.Profile.Name.FullName, courseId);
           return teacher;
       }
       catch (Exception e)
       {
         // TODO(developer) - handle error appropriately
         if (e is AggregateException)
         {
           Console.WriteLine("Credential Not found");
         }
         else if (e is GoogleApiException)
         {
           Console.WriteLine("Failed to Add the teacher. Error message: {0}", e.Message);
         }
         else
         {
           throw;
         }
       }

       return null;
     }


  }

}

Java

classroom/snippets/src/main/java/AddTeacher.java
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Teacher;
import java.io.IOException;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Add Teacher API */
public class AddTeacher {

 /* Scopes required by this API call. If modifying these scopes, delete your previously saved
 tokens/ folder. */
 static ArrayList<String> SCOPES =
   new ArrayList<>(Arrays.asList(ClassroomScopes.CLASSROOM_ROSTERS));

 /**
  * Add teacher to a specific course.
  *
  * @param courseId - Id of the course.
  * @param teacherEmail - Email address of the teacher.
  * @return newly created teacher
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  * @throws GeneralSecurityException - if a new instance of NetHttpTransport was not created.
  */
 public static Teacher addTeacher(String courseId, String teacherEmail)
   throws GeneralSecurityException, IOException {

  // Create the classroom API client.
  final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  Classroom service =
    new Classroom.Builder(
        HTTP_TRANSPORT,
        GsonFactory.getDefaultInstance(),
        ClassroomCredentials.getCredentials(HTTP_TRANSPORT, SCOPES))
      .setApplicationName("Classroom samples")
      .build();

  Teacher teacher = new Teacher().setUserId(teacherEmail);
  try {
   // Add a teacher to a specified course
   teacher = service.courses().teachers().create(courseId, teacher).execute();
   // Prints the course id with the teacher name
   System.out.printf(
     "User '%s' was added as a teacher to the course with ID '%s'.\n",
     teacher.getProfile().getName().getFullName(), courseId);
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 409) {
    System.out.printf("User '%s' is already a member of this course.\n", teacherEmail);
   } else if (error.getCode() == 403) {
    System.out.println("The caller does not have permission.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return teacher;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/ClassroomAddTeacher.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Teacher;
use Google\service\Exception;

function addTeacher($courseId, $teacherEmail)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos");
  $service = new Classroom($client);
  $teacher = new Teacher([
    'userId' => $teacherEmail
  ]);
  try {
    // calling create teacher
    $teacher = $service->courses_teachers->create($courseId, $teacher);
    printf("User '%s' was added as a teacher to the course with ID '%s'.\n",
      $teacher->profile->name->fullName, $courseId);
  } catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 409) {
      printf("User '%s' is already a member of this course.\n", $teacherEmail);
    } else {
      throw $e;
    }
  }
  return $teacher;
}

Python

Classroom/snippets/classroom_add_teacher.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_add_teacher(course_id):
 """
 Adds a teacher to a course with specific course_id.
 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()
 # pylint: disable=maybe-no-member
 service = build("classroom", "v1", credentials=creds)

 teacher_email = "gduser1@workspacesamples.dev"
 teacher = {"userId": teacher_email}

 try:
  teachers = service.courses().teachers()
  teacher = teachers.create(courseId=course_id, body=teacher).execute()
  print(
    "User %s was added as a teacher to the course with ID %s"
    % (teacher.get("profile").get("name").get("fullName"), course_id)
  )
 except HttpError as error:
  print('User "{%s}" is already a member of this course.' % teacher_email)
  return error
 return teachers


if __name__ == "__main__":
 # Put the course_id of course for which Teacher needs to be added.
 classroom_add_teacher(453686957652)

אם אתם מוסיפים עוד מורים מטעם מורה מאומת, עליכם להשתמש בשיטה invitations.create().

אפשר להסיר מורים נוספים מהקורס באמצעות השיטה teachers.delete(). הפעולה הזאת רק מסירה את המורה שצוין מהקורס ולא משפיעה על ההקצאה שלו לקורסים אחרים או לפרופיל המשתמש שלו.

רישום או הסרה של תלמידים

מנהלי דומיינים יכולים להוסיף תלמידים ישירות מתוך הדומיין באמצעות השיטה students.create(), כפי שמתואר בדוגמה הבאה:

‎.NET

classroom/snippets/ClassroomSnippets/AddStudent.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Net;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Create Student API
  public class AddStudent
  {
    public static Student ClassroomAddStudent(string courseId, string enrollmentCode)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomRosters);
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom API .NET Quickstart"
        });

        var student = new Student
        {
          UserId = "me"
        };

        var request = service.Courses.Students.Create(student, courseId);
        request.EnrollmentCode = enrollmentCode;
        student = request.Execute();
        Console.WriteLine(
          "User '{0}' was enrolled as a student in the course with ID '{1}'.\n",
          student.Profile.Name.FullName, courseId);
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("Failed to Add the Student. Error message: {0}", e.Message);
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }

      return null;
    }
  }

}

Java

classroom/snippets/src/main/java/AddStudent.java
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Student;
import java.io.IOException;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Add Student API */
public class AddStudent {

 /* Scopes required by this API call. If modifying these scopes, delete your previously saved
 tokens/ folder. */
 static ArrayList<String> SCOPES =
   new ArrayList<>(Arrays.asList(ClassroomScopes.CLASSROOM_ROSTERS));

 /**
  * Add a student in a specified course.
  *
  * @param courseId - Id of the course.
  * @param enrollmentCode - Code of the course to enroll.
  * @return newly added student
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  * @throws GeneralSecurityException - if a new instance of NetHttpTransport was not created.
  */
 public static Student addStudent(String courseId, String enrollmentCode, String studentId)
   throws GeneralSecurityException, IOException {

  // Create the classroom API client.
  final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  Classroom service =
    new Classroom.Builder(
        HTTP_TRANSPORT,
        GsonFactory.getDefaultInstance(),
        ClassroomCredentials.getCredentials(HTTP_TRANSPORT, SCOPES))
      .setApplicationName("Classroom samples")
      .build();

  Student student = new Student().setUserId(studentId);
  try {
   // Enrolling a student to a specified course
   student =
     service
       .courses()
       .students()
       .create(courseId, student)
       .setEnrollmentCode(enrollmentCode)
       .execute();
   // Prints the course id with the Student name
   System.out.printf(
     "User '%s' was enrolled as a student in the course with ID '%s'.\n",
     student.getProfile().getName().getFullName(), courseId);
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 409) {
    System.out.println("You are already a member of this course.");
   } else if (error.getCode() == 403) {
    System.out.println("The caller does not have permission.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return student;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/ClassroomAddStudent.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Student;
use Google\Service\Exception;

function enrollAsStudent($courseId,$enrollmentCode)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails");
  $service = new Classroom($client);
  $student = new Student([
    'userId' => 'me'
  ]);
  $params = [
    'enrollmentCode' => $enrollmentCode
  ];
  try {
    $student = $service->courses_students->create($courseId, $student, $params);
    printf("User '%s' was enrolled as a student in the course with ID '%s'.\n",
      $student->profile->name->fullName, $courseId);
  } catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 409) {
      print "You are already a member of this course.\n";
    } else {
      throw $e;
    }
  }
  return $student;
}

Python

classroom/snippets/classroom_add_student.py
import os

from google.auth.transport.requests import Request
from google.oauth2.credentials import Credentials
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError

SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students"]


def classroom_add_student_new(course_id):
 """
 Adds a student to a course, the teacher has access to.
 The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
 created automatically when the authorization flow completes for the first
 time.
 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  guides on implementing OAuth2 for the application.
 """

 creds = None
 # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
 # created automatically when the authorization flow completes for the first
 # time.
 if os.path.exists("token.json"):
  creds = Credentials.from_authorized_user_file("token.json", SCOPES)
 # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
 if not creds or not creds.valid:
  if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
   creds.refresh(Request())
  else:
   flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
     "credentials.json", SCOPES
   )
   creds = flow.run_local_server(port=0)
  # Save the credentials for the next run
  with open("token.json", "w", encoding="utf8") as token:
   token.write(creds.to_json())

 enrollment_code = "abc-def"
 student = {"userId": "gduser1@workspacesamples.dev"}
 try:
  service = build("classroom", "v1", credentials=creds)
  student = (
    service.courses()
    .students()
    .create(
      courseId=course_id, enrollmentCode=enrollment_code, body=student
    )
    .execute()
  )
  print(
    '''User {%s} was enrolled as a student in
          the course with ID "{%s}"'''
    % (student.get("profile").get("name").get("fullName"), course_id)
  )
  return student
 except HttpError as error:
  print(error)
  return error


if __name__ == "__main__":
 # Put the course_id of course for which student needs to be added.
 classroom_add_student_new(478800920837)

אם אתם מוסיפים תלמידים מטעם מורה מאומת, עליכם להשתמש בשיטה invitations.create().

אפשר להסיר תלמיד מהקורס באמצעות השיטה students.delete(). רק התלמיד/ה שנבחר/ה מהקורס יוסר מהקורס ולא תהיה השפעה על ההרשמה שלהם לקורסים אחרים או בפרופיל המשתמש שלהם.

אחזור קורסים של משתמש

כדי לאחזר רשימת קורסים עבור תלמיד/ה או מורה, אפשר להתקשר למספר courses.list() ולציין את מספר הקורסים studentId או את teacherId של המשתמש המתאים.

אחזור פרופיל של משתמש

כדי לאחזר את הפרופיל המקוצר, כולל המזהה והשם של המשתמש, תוכלו להתקשר למספר userProfiles.get() ולציין את המזהה, כתובת האימייל או המילה "me" של המשתמש שביקש אותו.

כדי לאחזר את השדה emailAddress, צריך לכלול את ההיקף classroom.profile.emails.

המזהה שמוחזר תואם למשאב Directory API Users שמכיל את הערכים studentId או teacherId התואמים.

ניהול הבעלים של הקורסים

מנהלי דומיינים יכולים להעביר בעלות על קורסים בין מורים. לפרטים חשובים, קראו את הקטע העברת בעלות על קורס.