Method: courses.topics.create

יצירת נושא.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לגשת לקורס המבוקש, ליצור נושא בקורס המבוקש או אם יש שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש לא קיים.

בקשת HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Topic.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע חדש של Topic שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.