Method: courses.topics.delete

מוחק נושא.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה למחוק את הנושא המבוקש או בגלל שגיאות גישה.
  • FAILED_PRECONDITION אם הנושא המבוקש כבר נמחק.
  • NOT_FOUND אם לא קיים קורס או נושא עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

id

string

מזהה הנושא למחיקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.