Method: courses.topics.patch

עדכון שדה אחד או יותר של נושא.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם פרויקט הפיתוח ששלח את הבקשה לא יצר את הנושא המתאים או בגלל שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס או הנושא המבוקש לא קיימים

בקשת HTTP

PATCH https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

id

string

מזהה הנושא.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
updateMask

string (FieldMask format)

מסכה שמזהה את השדות בנושא שצריך לעדכן. השדה הזה נדרש לצורך ביצוע עדכון. העדכון ייכשל אם יצוינו שדות לא חוקיים. אם שדה תומך בערכים ריקים, ניתן לנקות אותו על ידי ציון שלו במסכת העדכון ולא באובייקט הנושא. אם שדה שלא תומך בערכים ריקים כלול במסכת העדכון ולא מוגדר באובייקט הנושא, תוחזר שגיאת INVALID_ARGUMENT.

ניתן לציין את השדות הבאים:

  • name

זוהי רשימה של שמות שדות מלאים, שמופרדים בפסיקים. דוגמה: "user.displayName,photo"

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Topic.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Topic.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.