Krótkie wprowadzenie do Node.js

Krótkie wprowadzenie wyjaśniają, jak skonfigurować i uruchomić aplikację, która wywołuje interfejs Google Workspace API.

Krótkie wprowadzenia do Google Workspace wykorzystują biblioteki klienta API do obsługi niektórych szczegółów procesu uwierzytelniania i autoryzacji. Zalecamy używanie bibliotek klienta dla własnych aplikacji. Przed uruchomieniem przykładowej aplikacji każde krótkie wprowadzenie wymaga włączenia uwierzytelniania i autoryzacji. Jeśli nie wiesz, jak uwierzytelnić i autoryzować interfejsy API Google Workspace, przeczytaj artykuł Omówienie uwierzytelniania i autoryzacji.

utworzyć aplikację wiersza poleceń Node.js, która wysyła żądania do interfejsu Google Drive API.

Cele

 • skonfigurować środowisko,
 • Zainstaluj bibliotekę klienta.
 • Skonfiguruj przykład.
 • uruchomić przykład.

Wymagania wstępne

Aby uruchomić to krótkie wprowadzenie, musisz mieć te warunki wstępne:

 • konto Google z włączonym Dyskiem Google,

Konfigurowanie środowiska

Aby dokończyć ten krótki przewodnik, skonfiguruj środowisko.

Włącz API

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsów API Google, musisz włączyć je w projekcie Google Cloud. W jednym projekcie Google Cloud możesz włączyć jeden lub więcej interfejsów API.

Autoryzowanie danych logowania do aplikacji komputerowej

Aby uwierzytelnić się jako użytkownik końcowy i uzyskać dostęp do danych użytkownika w aplikacji, musisz utworzyć co najmniej 1 identyfikator klienta OAuth 2.0. Identyfikator klienta służy do identyfikowania jednej aplikacji na serwerach OAuth Google. Jeśli aplikacja działa na wielu platformach, musisz utworzyć oddzielny identyfikator klienta dla każdej z nich.
 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Aplikacja komputerowa.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest widoczna tylko w konsoli Google Cloud.
 5. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzony przez klienta OAuth zawierający nowy identyfikator klienta i tajny klucz klienta.
 6. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji Identyfikatory klienta OAuth 2.0.
 7. Zapisz pobrany plik JSON jako credentials.json i przenieś go do katalogu roboczego.

Instalowanie biblioteki klienta

 • Zainstaluj biblioteki przy użyciu npm:

  npm install googleapis@105 @google-cloud/local-auth@2.1.0 --save
  

Skonfiguruj próbkę

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie index.js.

 2. Wklej do pliku ten kod:

  drive/quickstart/index.js
  const fs = require('fs').promises;
  const path = require('path');
  const process = require('process');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  const {google} = require('googleapis');
  
  // If modifying these scopes, delete token.json.
  const SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly'];
  // The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  // created automatically when the authorization flow completes for the first
  // time.
  const TOKEN_PATH = path.join(process.cwd(), 'token.json');
  const CREDENTIALS_PATH = path.join(process.cwd(), 'credentials.json');
  
  /**
   * Reads previously authorized credentials from the save file.
   *
   * @return {Promise<OAuth2Client|null>}
   */
  async function loadSavedCredentialsIfExist() {
   try {
    const content = await fs.readFile(TOKEN_PATH);
    const credentials = JSON.parse(content);
    return google.auth.fromJSON(credentials);
   } catch (err) {
    return null;
   }
  }
  
  /**
   * Serializes credentials to a file comptible with GoogleAUth.fromJSON.
   *
   * @param {OAuth2Client} client
   * @return {Promise<void>}
   */
  async function saveCredentials(client) {
   const content = await fs.readFile(CREDENTIALS_PATH);
   const keys = JSON.parse(content);
   const key = keys.installed || keys.web;
   const payload = JSON.stringify({
    type: 'authorized_user',
    client_id: key.client_id,
    client_secret: key.client_secret,
    refresh_token: client.credentials.refresh_token,
   });
   await fs.writeFile(TOKEN_PATH, payload);
  }
  
  /**
   * Load or request or authorization to call APIs.
   *
   */
  async function authorize() {
   let client = await loadSavedCredentialsIfExist();
   if (client) {
    return client;
   }
   client = await authenticate({
    scopes: SCOPES,
    keyfilePath: CREDENTIALS_PATH,
   });
   if (client.credentials) {
    await saveCredentials(client);
   }
   return client;
  }
  
  /**
   * Lists the names and IDs of up to 10 files.
   * @param {OAuth2Client} authClient An authorized OAuth2 client.
   */
  async function listFiles(authClient) {
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth: authClient});
   const res = await drive.files.list({
    pageSize: 10,
    fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   });
   const files = res.data.files;
   if (files.length === 0) {
    console.log('No files found.');
    return;
   }
  
   console.log('Files:');
   files.map((file) => {
    console.log(`${file.name} (${file.id})`);
   });
  }
  
  authorize().then(listFiles).catch(console.error);

Uruchom przykład

 1. W katalogu roboczym uruchom przykładowy kod:

  node .
  
 2. Przy pierwszym uruchomieniu próbki pojawi się prośba o autoryzację dostępu:

  1. Jeśli nie zalogowano się na konto Google, pojawi się prośba o zalogowanie. Jeśli logujesz się na wiele kont, wybierz to, którego chcesz użyć do autoryzacji.
  2. Kliknij Accept (Zaakceptuj).

  Informacje o autoryzacji są przechowywane w systemie plików, więc przy następnym uruchomieniu przykładowego kodu nie pojawi się prośba o autoryzację.

Udało Ci się utworzyć pierwszą aplikację Nodejs, która wysyła żądania do interfejsu Google Drive API.

Dalsze kroki