המדריך למתחילים של Python

במדריכים למתחילים מוסבר איך להגדיר ולהפעיל אפליקציה שקוראת ל-Google Workspace API.

כדי לטפל בפרטים מסוימים בתהליך האימות וההרשאה, המדריכים למתחילים של Google Workspace משתמשים בספריות לקוח ה-API. אנחנו ממליצים להשתמש בספריות הלקוח של האפליקציות שלכם. המדריך למתחילים משתמש בגישת אימות פשוטה שמתאימה לסביבת הבדיקה. בסביבת ייצור, מומלץ ללמוד על אימות והרשאה לפני לבחור את פרטי הכניסה שמתאימים לאפליקציה.

יוצרים אפליקציית שורת פקודה ב-Python ששולחת בקשות ל-Drive Labels API.

מטרות

 • הגדרת הסביבה.
 • התקן את ספריית הלקוח.
 • מגדירים את הדוגמה.
 • מריצים את הדוגמה.

דרישות מוקדמות

 • חשבון Google.

הגדרת הסביבה

כדי להשלים את המדריך למתחילים, צריך להגדיר את הסביבה.

מפעילים את ה-API

כדי להשתמש ב-Google APIs, צריך להפעיל אותם בפרויקט ב-Google Cloud. אפשר להפעיל ממשק API אחד או יותר בפרויקט אחד ב-Google Cloud.

אישור פרטי כניסה לאפליקציה בשולחן העבודה

כדי לאמת משתמשי קצה ולגשת לנתוני המשתמשים באפליקציה, צריך ליצור מזהה לקוח אחד או יותר של OAuth 2.0. מזהה הלקוח משמש לזיהוי אפליקציה יחידה לשרתי OAuth של Google. אם האפליקציה פועלת בכמה פלטפורמות, צריך ליצור מזהה לקוח נפרד לכל פלטפורמה.
 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > Credentials.

  כניסה לדף Credentials

 2. לוחצים על יצירת פרטי כניסה > מזהה לקוח OAuth.
 3. לוחצים על סוג האפליקציה > אפליקציה למחשב.
 4. בשדה שם, מקלידים שם לפרטי הכניסה. השם הזה מוצג רק במסוף Google Cloud.
 5. לוחצים על Create. מופיע המסך של לקוח OAuth שנוצר, ומוצגים בו מזהה הלקוח וסוד הלקוח החדשים.
 6. לוחצים על אישור. פרטי הכניסה החדשים שנוצרו מופיעים בקטע מזהי לקוח ב-OAuth 2.0.
 7. שומרים את קובץ ה-JSON שהורדתם בתור credentials.json ומעבירים אותו לספריית העבודה.

התקן את ספריית הלקוח של Google

 • התקן את ספריית הלקוח של Google עבור Python:

   pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib
  

לאפשרויות התקנה חלופיות, אפשר לעיין בקטע Installation בספריית Python.

הגדרת הדוגמה

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם quickstart.py.
 2. יש לכלול את הקוד הבא ב-quickstart.py:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # If modifying these scopes, delete the file token.json.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.labels.readonly']
  
  def main():
   """Shows basic usage of the Drive Labels API.
  
    Prints the first page of the customer's Labels.
   """
   creds = None
   # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists('token.json'):
    creds = Credentials.from_authorized_user_file('token.json', SCOPES)
   # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
   if not creds or not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
     creds.refresh(Request())
    else:
     flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file('credentials.json',
                             SCOPES)
     creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open('token.json', 'w') as token:
     token.write(creds.to_json())
   try:
    service = build('drivelabels', 'v2', credentials=creds)
    response = service.labels().list(
      view='LABEL_VIEW_FULL').execute()
    labels = response['labels']
  
    if not labels:
     print('No Labels')
    else:
     for label in labels:
      name = label['name']
      title = label['properties']['title']
      print(u'{0}:\t{1}'.format(name, title))
   except HttpError as error:
    # TODO (developer) - Handle errors from Labels API.
    print(f'An error occurred: {error}')
  
  if __name__ == '__main__':
   main()
  

הרצת הדוגמה

 1. בספריית העבודה, יוצרים ומריצים את הדוגמה:

  python quickstart.py
  
 2. בפעם הראשונה שמריצים את הדוגמה, מוצגת בקשה להעניק הרשאת גישה:

  1. אם לא התחברתם לחשבון Google שלכם, תתבקשו להיכנס אליו. אם נכנסתם לכמה חשבונות, צריך לבחור חשבון אחד שישמש להרשאה.
  2. לוחצים על אישור.

  פרטי ההרשאות מאוחסנים במערכת הקבצים, כך שבפעם הבאה שתריצו את הקוד לדוגמה לא תתבקשו הרשאה.

סיימתם ליצור את אפליקציית Python הראשונה ששולחת בקשות ל-Drive Labels API.

השלבים הבאים