Bắt đầu trên Android

Hướng dẫn này giải thích cách bắt đầu phát triển bằng Google Fit trên Android.

Thiết lập

Trước khi bắt đầu tạo ứng dụng, hãy hoàn thành các bước trong các phần sau.

Tạo và thử nghiệm ứng dụng

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, bạn có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng. Để bắt đầu, hãy tìm hiểu về các loại dữ liệu mà ứng dụng của bạn có thể lưu trữ và đọc. Tìm hiểu thêm về cách làm việc với dữ liệu trong Google Fit.

Đăng ký xác minh

Sau khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, bạn cần đăng ký xác minh với nhiều cấp lý do cần thiết cho các phạm vi nhạy cảm và bị hạn chế.