Users.dataSources: create

Tạo một nguồn dữ liệu mới duy nhất trên tất cả các nguồn dữ liệu thuộc người dùng này.

Nguồn dữ liệu là nguồn dữ liệu cảm biến duy nhất. Các nguồn dữ liệu có thể tiết lộ dữ liệu thô đến từ cảm biến phần cứng trên các thiết bị cục bộ hoặc đồng hành. Chúng cũng có thể hiển thị dữ liệu phát sinh, được tạo bằng cách biến đổi hoặc hợp nhất các nguồn dữ liệu khác. Có thể tồn tại nhiều nguồn dữ liệu cho cùng một loại dữ liệu. Mọi điểm dữ liệu trong mọi tập dữ liệu được chèn vào hoặc đọc từ API Thể dục đều có nguồn dữ liệu được liên kết.

Mỗi nguồn dữ liệu sẽ tạo ra một luồng cập nhật tập dữ liệu duy nhất, với giá trị nhận dạng riêng biệt của nguồn dữ liệu. Không phải tất cả thay đổi đối với nguồn dữ liệu đều ảnh hưởng đến mã luồng dữ liệu, do đó, dữ liệu được thu thập bởi các phiên bản cập nhật của cùng một ứng dụng/thiết bị vẫn có thể được coi là thuộc về cùng một nguồn dữ liệu.

Nguồn dữ liệu được xác định bằng cách sử dụng một chuỗi do máy chủ tạo, dựa trên nội dung của nguồn đang được tạo. Không được đặt trường dataStreamId khi gọi phương thức này. Thông tin này sẽ được máy chủ tạo tự động ở định dạng chính xác. Nếu bạn đặt dataStreamId, thì dataStreamId phải khớp với định dạng mà máy chủ sẽ tạo. Định dạng này là sự kết hợp của một số trường từ nguồn dữ liệu và có thứ tự cụ thể. Nếu không khớp, yêu cầu sẽ không thành công kèm theo lỗi.

Chỉ định DataType không phải là loại đã biết (bắt đầu bằng "com.google.") sẽ tạo một DataSource với loại dữ liệu tuỳ chỉnh. Chỉ ứng dụng tạo ra loại dữ liệu đó mới có thể đọc được các loại dữ liệu tùy chỉnh. Các loại dữ liệu tuỳ chỉnh sẽ không được dùng nữa; hãy sử dụng các loại dữ liệu chuẩn.

Ngoài các trường nguồn dữ liệu có trong mã nhận dạng nguồn dữ liệu, số dự án dành cho nhà phát triển sẽ được xác thực khi tạo nguồn dữ liệu. Số dự án dành cho nhà phát triển này bị xáo trộn khi được đọc bằng bất kỳ loại dữ liệu công khai nào khác của nhà phát triển. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/userId/dataSources

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
userId string Tạo nguồn dữ liệu cho người đã xác định. Sử dụng me để cho biết người dùng đã xác thực. Chỉ hỗ trợ me tại thời điểm này.

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và ủy quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên User.dataSources bằng các thuộc tính sau:

Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Lưu ý
Thuộc tính bắt buộc
application nested object Thông tin về một ứng dụng cung cấp dữ liệu cảm biến cho nền tảng này.
application.name string Tên của ứng dụng này. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với ứng dụng REST, nhưng chúng tôi không thực thi tính duy nhất của tên này. Điều này được cung cấp để thuận tiện cho các nhà phát triển khác muốn xác định REST nào đã tạo Ứng dụng hoặc Nguồn dữ liệu.
dataType nested object Loại dữ liệu xác định giản đồ cho luồng dữ liệu đang được thu thập, được chèn vào hoặc được truy vấn từ API Thể dục.
dataType.field[] list Trường thể hiện một phương diện của một loại dữ liệu.
dataType.field[].format string Các định dạng được hỗ trợ cho từng trường trong một loại dữ liệu.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "blob"
 • "floatList"
 • "floatPoint"
 • "integer"
 • "integerList"
 • "map"
 • "string"
dataType.field[].name string Xác định tên và định dạng dữ liệu. Không giống như tên loại dữ liệu, tên trường không nằm trong vùng chứa tên và chỉ cần là duy nhất trong loại dữ liệu đó.
dataType.name string Mỗi loại dữ liệu có một tên duy nhất, không gian tên. Tất cả loại dữ liệu trong vùng chứa tên com.google đều được chia sẻ trong nền tảng.
device nested object Hình ảnh mô tả một thiết bị tích hợp (chẳng hạn như điện thoại hoặc thiết bị đeo) có thể chứa các cảm biến.
device.manufacturer string Nhà sản xuất sản phẩm/phần cứng.
device.model string Tên mẫu thiết bị hiển thị cho người dùng cuối.
device.type string Một hằng số đại diện cho loại thiết bị.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "chestStrap"
 • "headMounted"
 • "phone"
 • "scale"
 • "smartDisplay"
 • "tablet"
 • "unknown"
 • "watch"
device.uid string Số sê-ri hoặc mã nhận dạng duy nhất khác của phần cứng. Trường này bị xáo trộn khi được đọc bởi bất kỳ ứng dụng REST hoặc Android nào không tạo ra nguồn dữ liệu. Chỉ người tạo nguồn dữ liệu mới sẽ thấy trường uid ở dạng rõ ràng và bình thường.

Tính năng làm rối mã nguồn sẽ giúp đảm bảo sự bình đẳng; tức là hai mã nhận dạng nếu mã 1 == mã nhận dạng 2, bị làm rối(id1) == bị làm rối(id2).

device.version string Chuỗi phiên bản cho phần cứng/phần mềm thiết bị.
type string Một hằng số mô tả loại của nguồn dữ liệu này. Cho biết nguồn dữ liệu này có tạo ra dữ liệu thô hay dữ liệu bắt nguồn hay không.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "derived"
 • "raw"

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về tài nguyên User.dataSources trong phần nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.