Users.dataSources: delete

Xoá nguồn dữ liệu được chỉ định. Yêu cầu sẽ không thành công nếu nguồn dữ liệu chứa bất kỳ điểm dữ liệu nào. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/userId/dataSources/dataSourceId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
dataSourceId string Mã luồng dữ liệu của nguồn dữ liệu cần xóa.
userId string Truy xuất nguồn dữ liệu cho người được xác định. Sử dụng me để cho biết người dùng đã xác thực. Chỉ hỗ trợ me tại thời điểm này.

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và ủy quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về tài nguyên User.dataSources trong phần nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.