Users.dataSources: update

Cập nhật nguồn dữ liệu đã chỉ định. Bạn không thể sửa đổi các thuộc tính dataStreamId, dataType, type, dataStreamNamedevice, ngoại trừ version.

dataStreamId xác định nguồn dữ liệu. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/userId/dataSources/dataSourceId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
dataSourceId string Mã luồng dữ liệu của nguồn dữ liệu cần cập nhật.
userId string Cập nhật nguồn dữ liệu cho người được xác định. Sử dụng me để cho biết người dùng đã xác thực. Chỉ hỗ trợ me tại thời điểm này.

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và ủy quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên User.dataSources bằng các thuộc tính sau:

Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Lưu ý
Thuộc tính bắt buộc
application nested object Thông tin về một ứng dụng cung cấp dữ liệu cảm biến cho nền tảng này.
application.name string Tên của ứng dụng này. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với ứng dụng REST, nhưng chúng tôi không thực thi tính duy nhất của tên này. Điều này được cung cấp để thuận tiện cho các nhà phát triển khác muốn xác định REST nào đã tạo Ứng dụng hoặc Nguồn dữ liệu.
dataStreamId string Giá trị nhận dạng duy nhất cho luồng dữ liệu do nguồn dữ liệu này tạo ra. Giá trị nhận dạng bao gồm:

 • Nhà sản xuất, kiểu máy và số sê-ri (UID) của thiết bị thực.
 • Tên hoặc tên gói của ứng dụng. Tên gói được dùng khi nguồn dữ liệu được tạo bằng một ứng dụng Android. Số dự án của nhà phát triển được sử dụng khi nguồn dữ liệu được ứng dụng REST tạo.
 • Loại nguồn dữ liệu.
 • Tên luồng của nguồn dữ liệu.
Xin lưu ý rằng không phải tất cả các thuộc tính của nguồn dữ liệu đều được dùng trong giá trị nhận dạng luồng. Cụ thể, phiên bản phần cứng/ứng dụng không được sử dụng. Việc này cho phép chúng tôi duy trì cùng một luồng thông qua các bản cập nhật phiên bản. Điều này cũng có nghĩa là hai đối tượng DataSource có thể đại diện cho cùng một luồng dữ liệu ngay cả khi các đối tượng đó không bằng nhau.

Định dạng chính xác của mã luồng dữ liệu do ứng dụng Android tạo ra là: type:dataType.name:application.packageName:device.manufacturer:device.model:device.uid:dataStreamName

Định dạng chính xác của mã luồng dữ liệu do ứng dụng REST tạo: type:dataType.name:developer project number:device.manufacturer:device.model:device.uid:dataStreamName Mã luồng dữ liệu khả thi tối thiểu sẽ là: type:dataType.name:developer mã số dự án

Cuối cùng, số dự án nhà phát triển và UID thiết bị bị xáo trộn khi đọc bằng ứng dụng REST hoặc ứng dụng Android không tạo nguồn dữ liệu. Chỉ người tạo nguồn dữ liệu mới có thể nhìn thấy số dự án dành cho nhà phát triển ở dạng rõ ràng và bình thường. Điều này có nghĩa là một ứng dụng sẽ thấy một tập hợp data_stream_ids khác với một ứng dụng khác có thông tin đăng nhập khác.

dataType nested object Loại dữ liệu xác định giản đồ cho luồng dữ liệu đang được thu thập, được chèn vào hoặc được truy vấn từ API Thể dục.
dataType.field[] list Trường thể hiện một phương diện của một loại dữ liệu.
dataType.field[].format string Các định dạng được hỗ trợ cho từng trường trong một loại dữ liệu.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "blob"
 • "floatList"
 • "floatPoint"
 • "integer"
 • "integerList"
 • "map"
 • "string"
dataType.field[].name string Xác định tên và định dạng dữ liệu. Không giống như tên loại dữ liệu, tên trường không nằm trong vùng chứa tên và chỉ cần là duy nhất trong loại dữ liệu đó.
dataType.name string Mỗi loại dữ liệu có một tên duy nhất, không gian tên. Tất cả loại dữ liệu trong vùng chứa tên com.google đều được chia sẻ trong nền tảng.
device nested object Hình ảnh mô tả một thiết bị tích hợp (chẳng hạn như điện thoại hoặc thiết bị đeo) có thể chứa các cảm biến.
device.manufacturer string Nhà sản xuất sản phẩm/phần cứng.
device.model string Tên mẫu thiết bị hiển thị cho người dùng cuối.
device.type string Một hằng số đại diện cho loại thiết bị.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "chestStrap"
 • "headMounted"
 • "phone"
 • "scale"
 • "smartDisplay"
 • "tablet"
 • "unknown"
 • "watch"
device.uid string Số sê-ri hoặc mã nhận dạng duy nhất khác của phần cứng. Trường này bị xáo trộn khi được đọc bởi bất kỳ ứng dụng REST hoặc Android nào không tạo ra nguồn dữ liệu. Chỉ người tạo nguồn dữ liệu mới sẽ thấy trường uid ở dạng rõ ràng và bình thường.

Tính năng làm rối mã nguồn sẽ giúp đảm bảo sự bình đẳng; tức là hai mã nhận dạng nếu mã 1 == mã nhận dạng 2, bị làm rối(id1) == bị làm rối(id2).

device.version string Chuỗi phiên bản cho phần cứng/phần mềm thiết bị.
type string Một hằng số mô tả loại của nguồn dữ liệu này. Cho biết nguồn dữ liệu này có tạo ra dữ liệu thô hay dữ liệu bắt nguồn hay không.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "derived"
 • "raw"

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về tài nguyên User.dataSources trong phần nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.