Users.sessions

Phiên chứa siêu dữ liệu, chẳng hạn như tên thân thiện với người dùng và thông tin về khoảng thời gian.

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Không có dữ liệu liên tục nào liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

xóa
Xoá một phiên hoạt động do mã phiên đã chỉ định.
list
Liệt kê các phiên được tạo trước đó.
cập nhật
Cập nhật hoặc chèn một phiên hoạt động nhất định.