Hướng dẫn di chuyển luồng địa chỉ IP Loopback

Tổng quan

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, chúng tôi đã thông báo kế hoạch giúp các hoạt động tương tác qua OAuth của Google trở nên an toàn hơn bằng cách sử dụng các quy trình OAuth bảo mật hơn. Hướng dẫn này giúp bạn nắm được các thay đổi cần thiết và các bước để di chuyển thành công từ quy trình địa chỉ IP lặp lại sang các giải pháp thay thế được hỗ trợ.

Nỗ lực này là một biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lừa đảo và mạo danh ứng dụng trong quá trình tương tác với điểm cuối uỷ quyền OAuth 2.0 của Google.

Quy trình Địa chỉ IP Loopback là gì?

Quy trình địa chỉ IP vòng lặp hỗ trợ việc sử dụng địa chỉ IP lặp lại hoặc localhost làm thành phần máy chủ lưu trữ của URI chuyển hướng, nơi thông tin xác thực được gửi đến sau khi người dùng phê duyệt yêu cầu đồng ý OAuth. Quy trình này dễ bị tấn công người ở giữa. Trong đó, một ứng dụng bất chính truy cập vào cùng một giao diện vòng lặp (loopback) trên một số hệ điều hành có thể chặn phản hồi từ máy chủ uỷ quyền đến URI chuyển hướng nhất định và giành quyền truy cập vào mã uỷ quyền.

Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ luồng địa chỉ IP lặp lại cho các loại ứng dụng OAuth chạy trên iOS, Android và Chrome gốc, nhưng vẫn sẽ được hỗ trợ trên các ứng dụng dành cho máy tính.

Ngày tuân thủ chính

 • Ngày 14 tháng 3 năm 2022 – Các ứng dụng OAuth mới đã bị chặn không cho sử dụng quy trình địa chỉ IP Loopback
 • Ngày 1 tháng 8 năm 2022 – một thông báo cảnh báo dành cho người dùng có thể xuất hiện trong những yêu cầu OAuth không tuân thủ
 • Ngày 31 tháng 8 năm 2022 – Quy trình về địa chỉ IP Loopback bị chặn đối với các ứng dụng OAuth gốc của Android, ứng dụng Chrome và iOS được tạo trước ngày 14 tháng 3 năm 2022
 • Ngày 21 tháng 10 năm 2022 – tất cả ứng dụng hiện tại đều bị chặn (bao gồm cả những ứng dụng được miễn trừ)

Thông báo lỗi dành cho người dùng sẽ hiển thị đối với các yêu cầu không tuân thủ. Thông báo này sẽ cho người dùng biết rằng ứng dụng bị chặn trong khi hiển thị email hỗ trợ mà bạn đã đăng ký trong màn hình xin phép bằng OAuth trong Bảng điều khiển API của Google.

Có 2 bước chính mà bạn cần hoàn tất để hoàn tất quá trình di chuyển:
 1. Xác định xem bạn có bị ảnh hưởng hay không.
 2. Hãy chuyển sang một giải pháp thay thế được hỗ trợ nếu bạn bị ảnh hưởng.

Xác định xem bạn có bị ảnh hưởng hay không

Xem xét loại mã ứng dụng OAuth

Chuyển đến Credentials page của Google API Console và xem loại mã ứng dụng khách OAuth trong phần Mã ứng dụng khách OAuth 2.0. Ứng dụng đó sẽ là một trong những nền tảng sau: Ứng dụng web, Android, iOS, Nền tảng Windows Universal (UWP), Ứng dụng Chrome, TV và thiết bị đầu vào có giới hạn, Ứng dụng cho máy tính.

Chuyển sang bước tiếp theo nếu loại ứng dụng của bạn là Android, ứng dụng Chrome hoặc iOS và bạn đang sử dụng quy trình địa chỉ IP lặp lại.

Bạn không cần làm gì liên quan đến việc ngừng sử dụng này nếu đang sử dụng quy trình địa chỉ IP loopback trên ứng dụng OAuth của ứng dụng dành cho máy tính vì hoạt động sử dụng với loại ứng dụng OAuth đó sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Cách xác định xem ứng dụng của bạn có đang sử dụng luồng địa chỉ IP lặp lại hay không

Kiểm tra mã ứng dụng của bạn hoặc lệnh gọi đi qua mạng (trong trường hợp ứng dụng của bạn đang sử dụng thư viện OAuth) để xác định xem yêu cầu uỷ quyền Google OAuth mà ứng dụng của bạn đang thực hiện có sử dụng giá trị URI chuyển hướng vòng lặp ngược hay không.

Kiểm tra mã xử lý ứng dụng

Xem lại phần mã xử lý ứng dụng mà bạn đang thực hiện lệnh gọi đến điểm cuối uỷ quyền của Google OAuth và xác định xem tham số redirect_uri có bất kỳ giá trị nào sau đây hay không:
 • redirect_uri=http://127.0.0.1:<port> ví dụ: redirect_uri=http://127.0.0.1:3000
 • redirect_uri=http://[::1]:<port> ví dụ: redirect_uri=http://[::1]:3000
 • redirect_uri=http://localhost:<port> ví dụ: redirect_uri=http://localhost:3000
Yêu cầu luồng chuyển hướng địa chỉ IP lặp lại mẫu sẽ có dạng như sau:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
redirect_uri=http://localhost:3000&
response_type=code&
scope=<SCOPES>&
state=<STATE>&
client_id=<CLIENT_ID>

Kiểm tra cuộc gọi đi qua mạng

Phương thức kiểm tra lệnh gọi mạng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại ứng dụng khách của bạn.
Trong khi kiểm tra các lệnh gọi mạng, hãy tìm các yêu cầu được gửi đến điểm cuối uỷ quyền của Google OAuth và xác định xem tham số redirect_uri có bất kỳ giá trị nào sau đây hay không:
 • redirect_uri=http://127.0.0.1:<port> ví dụ: redirect_uri=http://127.0.0.1:3000
 • redirect_uri=http://[::1]:<port> ví dụ: redirect_uri=http://[::1]:3000
 • redirect_uri=http://localhost:<port> ví dụ: redirect_uri=http://localhost:3000
Một yêu cầu mẫu về quy trình chuyển hướng địa chỉ IP lặp lại sẽ có dạng như sau:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
redirect_uri=http://localhost:3000&
response_type=code&
scope=<SCOPES>&
state=<STATE>&
client_id=<CLIENT_ID>

Chuyển sang một giải pháp thay thế được hỗ trợ

Ứng dụng trên thiết bị di động (Android / iOS)

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng luồng địa chỉ IP lặp lại với loại ứng dụng OAuth dành cho Android hoặc iOS, thì bạn nên chuyển sang sử dụng SDK dành cho thiết bị di động Đăng nhập bằng Google (Android, iOS).

SDK giúp bạn dễ dàng truy cập vào các API của Google và xử lý tất cả các lệnh gọi đến điểm cuối uỷ quyền OAuth 2.0 của Google.

Các đường liên kết đến tài liệu dưới đây cung cấp thông tin về cách dùng SDK đăng nhập bằng Google để truy cập vào các API của Google mà không cần sử dụng URI chuyển hướng địa chỉ IP lặp lại.

Truy cập API của Google trên Android

Quyền truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến)
Ví dụ bên dưới cho biết cách truy cập các API của Google ở phía máy chủ trên Android.
Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
try {
 GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
 
 // request a one-time authorization code that your server exchanges for an
 // access token and sometimes refresh token
 String authCode = account.getServerAuthCode();
 
 // Show signed-in UI
 updateUI(account);

 // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
} catch (ApiException e) {
 Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
 updateUI(null);
}

Xem lại hướng dẫn truy cập phía máy chủ để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy chủ.

Truy cập API của Google trong ứng dụng iOS

Quyền truy cập phía máy khách

Ví dụ bên dưới cho biết cách truy cập các API của Google ở phía máy khách trên iOS.

user.authentication.do { authentication, error in
 guard error == nil else { return }
 guard let authentication = authentication else { return }
 
 // Get the access token to attach it to a REST or gRPC request.
 let accessToken = authentication.accessToken
 
 // Or, get an object that conforms to GTMFetcherAuthorizationProtocol for
 // use with GTMAppAuth and the Google APIs client library.
 let authorizer = authentication.fetcherAuthorizer()
}

Sử dụng mã truy cập để gọi API, bằng cách đưa mã truy cập vào tiêu đề của yêu cầu REST hoặc gRPC (Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN) hoặc sử dụng trình uỷ quyền cho trình tìm nạp (GTMFetcherAuthorizationProtocol) với thư viện ứng dụng API của Google cho Objective-C cho REST.

Xem hướng dẫn truy cập phía máy khách để biết cách truy cập vào các API của Google ở phía máy khách. về cách truy cập API của Google ở phía máy khách.

Quyền truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến)
Ví dụ bên dưới cho thấy cách truy cập các API của Google ở phía máy chủ để hỗ trợ ứng dụng iOS.
GIDSignIn.sharedInstance.signIn(with: signInConfig, presenting: self) { user, error in
 guard error == nil else { return }
 guard let user = user else { return }
 
 // request a one-time authorization code that your server exchanges for
 // an access token and refresh token
 let authCode = user.serverAuthCode
}

Xem lại hướng dẫn truy cập phía máy chủ để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy chủ.

Ứng dụng ứng dụng Chrome

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng luồng địa chỉ IP lặp lại trên ứng dụng ứng dụng Chrome, bạn nên chuyển sang sử dụng API Chrome Identity.

Ví dụ bên dưới cho thấy cách lấy tất cả thông tin liên hệ của người dùng mà không cần sử dụng URI chuyển hướng địa chỉ IP lặp lại.

window.onload = function() {
 document.querySelector('button').addEventListener('click', function() {

 
 // retrieve access token
 chrome.identity.getAuthToken({interactive: true}, function(token) {
 
 // ..........


 // the example below shows how to use a retrieved access token with an appropriate scope
 // to call the Google People API contactGroups.get endpoint

 fetch(
  'https://people.googleapis.com/v1/contactGroups/all?maxMembers=20&key=API_KEY',
  init)
  .then((response) => response.json())
  .then(function(data) {
   console.log(data)
  });
  });
 });
};

Xem hướng dẫn về API Chrome Identity để biết thêm thông tin về cách truy cập vào tính năng xác thực người dùng và gọi các điểm cuối của Google bằng API Chrome Identity.