Kiểm tra ứng dụng cho tính năng Đăng nhập bằng Google trên iOS

Tính năng Kiểm tra ứng dụng giúp bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi hành vi sai trái bằng cách ngăn các ứng dụng trái phép xác thực thông qua tính năng Đăng nhập bằng Google: chỉ những ứng dụng bạn đã uỷ quyền mới có thể lấy lại mã truy cập và mã thông báo mã nhận dạng từ điểm cuối OAuth 2.0 và OpenID Connect của Google.

Với tính năng Kiểm tra ứng dụng, các thiết bị đang chạy ứng dụng của bạn sử dụng dịch vụ Chứng thực ứng dụng của Apple để xác minh rằng các yêu cầu OAuth 2.0 và OpenID Connect bắt nguồn từ ứng dụng xác thực của bạn. Chứng thực này được gửi cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng của bạn gửi đến các điểm cuối xác thực của Google. Khi bạn bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng, các yêu cầu của ứng dụng không có chứng thực hợp lệ cũng sẽ bị từ chối, cũng như mọi yêu cầu bắt nguồn từ một ứng dụng mà bạn chưa cho phép.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Bắt đầu

Cách thức hoạt động

Khi bạn bật tính năng Kiểm tra ứng dụng cho tính năng Đăng nhập bằng Google, những điều sau đây sẽ xảy ra bất cứ khi nào bạn truy cập vào điểm cuối Google OAuth 2.0:

  1. Ứng dụng của bạn tương tác với các dịch vụ của Apple để có được chứng thực về tính xác thực của ứng dụng.
  2. Chứng thực sẽ được gửi đến máy chủ Kiểm tra ứng dụng để xác minh tính hợp lệ của chứng thực bằng cách sử dụng các tham số đã đăng ký với ứng dụng và trả về mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cho ứng dụng của bạn. Mã thông báo này có thể giữ lại một số thông tin về tài liệu chứng thực đã xác minh.
  3. Thư viện ứng dụng Kiểm tra ứng dụng gửi mã thông báo cùng với yêu cầu đến các điểm cuối xác thực của Google.

Khi bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng, Google chỉ chấp nhận các yêu cầu đi kèm với mã thông báo Kiểm tra ứng dụng hợp lệ hiện có.

Khả năng bảo mật do tính năng Kiểm tra ứng dụng cung cấp mạnh mẽ đến mức nào?

Tính năng Kiểm tra ứng dụng dựa vào độ mạnh của dịch vụ Kiểm tra ứng dụng của Apple để xác định tính xác thực của ứng dụng. Điều này ngăn chặn một số (nhưng không phải tất cả) vectơ lạm dụng hướng đến dự án của bạn. Việc sử dụng Kiểm tra ứng dụng không đảm bảo loại bỏ được mọi hành vi sai trái, nhưng bằng việc tích hợp với tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn sẽ thực hiện một bước quan trọng để bảo vệ ứng dụng của mình khỏi hành vi sai trái.

Các bước đầu tiên

Đọc hướng dẫn Bắt đầu để tìm hiểu cách cài đặt và thiết lập tính năng Kiểm tra ứng dụng.