Hướng dẫn di chuyển nhanh bằng tính năng Đăng nhập bằng Google

Trang này trình bày chi tiết những thay đổi quan trọng đối với các phiên bản chính của SDK Đăng nhập bằng Google.

Hãy làm theo hướng dẫn này để di chuyển ứng dụng của bạn sang phiên bản mới nhất của SDK Đăng nhập bằng Google. Xin lưu ý rằng tài liệu này luôn đề cập đến phiên bản mới nhất.

Ngoài ra, hãy tham khảo ghi chú phát hànhkho lưu trữ trên GitHub để biết thêm thông tin.

SDK Đăng nhập bằng Google phiên bản 7.0.0 trở lên

Để di chuyển ứng dụng của bạn từ phiên bản SDK Đăng nhập bằng Google trước phiên bản 7.0.0, hãy thực hiện các thay đổi sau:

v6.2.x Phiên bản 7.0.0 trở lên
GIDSignIn
signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
GIDSignIn
signInWithPresentingViewController:completion:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCallback:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCompletion:
GIDSignIn
disconnectWithCallback:
GIDSignIn
disconnectWithCompletion:
GIDAuthentication
doWithFreshTokens:
GIDGoogleUser
refreshTokensIfNeededWithCompletion:
GIDSignIn
addScopes:presentingViewController:callback:
GIDGoogleUser
addScopes:presentingViewController:completion:

SDK đăng nhập bằng Google phiên bản 6.0.0

Để di chuyển ứng dụng của bạn từ phiên bản SDK Đăng nhập bằng Google trước phiên bản 6.0.0, hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Cập nhật tất cả lệnh gọi [GIDSignIn sharedInstance] thành quyền truy cập thuộc tính GIDSignIn.sharedInstance.

 • Di chuyển tất cả cấu hình ứng dụng (mã ứng dụng, v.v.) sang đối tượng GIDConfiguration.

 • Cập nhật lệnh gọi của các phương thức đã xoá thành phương thức tương đương mới:

  v5.x.x v6.0.0
  signIn signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
  restorePreviousSignIn restorePreviousSignInWithCallback:
  disconnect disconnectWithCallback:
  getTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
  refreshTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
 • Xoá mọi tham chiếu đến giao thức GIDSignInDelegate và các phương thức của giao thức đó.

  • Di chuyển logic từ signIn:didSignInForUser:withError: sang khối lệnh gọi lại của signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:.

  • Di chuyển logic từ signIn:didDisconnectWithUser:withError: sang khối lệnh gọi lại của disconnectWithCallback:.

 • Kết nối GIDSignInButton theo cách thủ công với phương thức gọi signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: bằng IBAction hoặc các phương thức tương tự.