Nếu đăng nhập One Tap đáp ứng được nhu cầu của bạn, hãy xem xét sử dụng nó để thay thế. One Tap có trải nghiệm người dùng được cập nhật và các cải tiến khác.

Bằng cách tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android của mình, bạn có thể tự động đăng nhập người dùng vào ứng dụng của mình bằng thông tin đăng nhập họ đã lưu. Người dùng có thể lưu cả thông tin đăng nhập tên người dùng-mật khẩu và thông tin xác thực nhà cung cấp danh tính liên kết.

Tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng API thông tin đăng nhập để truy xuất thông tin đăng nhập đã lưu khi đăng nhập. Sử dụng thông tin xác thực đã truy xuất thành công để đăng nhập người dùng hoặc sử dụng API thông tin đăng nhập để nhanh chóng đưa người dùng mới vào máy bằng cách hoàn thành một phần biểu mẫu đăng nhập hoặc đăng ký ứng dụng của bạn. Nhắc người dùng sau khi đăng nhập hoặc đăng ký lưu trữ thông tin đăng nhập của họ để xác thực tự động trong tương lai.

Xem một số nghiên cứu điển hình về tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu thành công.

// Store user credentials with Auth.CredentialsApi.save()

Auth.CredentialsApi.save(mCredentialsClient, credential).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(Status status) {
      if (status.isSuccess()) {
        // Credentials were saved
      } else {
        if (status.hasResolution()) {
          // Try to resolve the save request. This will prompt the user if
          // the credential is new.
          try {
            status.startResolutionForResult(this, RC_SAVE);
          } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
            // Could not resolve the request
          }
        }
      }
    }
  });
// Retrieve stored credentials with Auth.CredentialsApi.request()

Auth.CredentialsApi.request(mCredentialsClient, mCredentialRequest).setResultCallback(
  new ResultCallback() {
    @Override
    public void onResult(CredentialRequestResult credentialRequestResult) {
      if (credentialRequestResult.getStatus().isSuccess()) {
        // Handle successful credential requests
      } else {
        // Handle unsuccessful and incomplete credential requests
      }
    }
  });
Bạn đã sẵn sàng tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android của mình chưa?